Valikseminar (MLM7131.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7131.DT
vana ainekood
MLM7131
Õppeaine nimetus eesti k
Valikseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tugikeskkond magistritöö koostamiseks, õpetada formuleerima ning analüüsima pedagoogilisi probleeme ja vormistama uuringutulemusi.
Luua võimalused tutvuda matemaatika didaktika alase uuringu kavandamise ja realiseerimise protsessiga. Anda üliõpilastele võimalus oma uuringukava ja tulemuste diskuteerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika didaktika kui teadussuund, selle eesmärgid, objekt, meetodid.
Enamlevinud uurimissuunad matemaatika didaktikas.
Tutvumine varasemate matemaatika didaktika alaste magistritöödega, nende analüüs.
Uurimisprobleemi sõnastamine ja uuringu kavandamine.
Iseseisev töö seisneb õppekirjanduse läbitöötamises ja varasemate magistritööde analüüsimises ning oma magistritöö kavandamises ja vastava erialakirjanduse läbitöötamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Oskab sõnastada uurimisprobleemi ja uurimisküsimused matemaatika didaktikas;
Teab matemaatika didaktika põhilisi uurimismeetodeid;
Oskab kavandada magistriuuringu;
Valdab oma uurimisprobleemiga seonduvat teooriat;
Valdab magistritöö vormistamist ja kirjanduse viitamist.
Õppejõud
dots Madis Lepik
space