Valikseminar I (MLM7406.DT)
Õppeaine kood
MLM7406.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Valikseminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Seminar I
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua tugikeskkond magistritöö koostamiseks, õpetada formuleerima ning analüüsima pedagoogilisi probleeme.
Luua võimalused tutvuda matemaatika didaktika alase uuringu kavandamise protsessiga. Anda üliõpilastele võimalus oma uurimisprobleemi ja uuringukava diskuteerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika didaktika kui teadussuund, selle eesmärgid, objekt, meetodid.
Enamlevinud uurimissuunad matemaatika didaktikas.
Tutvumine varasemate matemaatika didaktika alaste magistritöödega, nende analüüs.
Ülevaade uurimismeetoditest ja strateegiatest.
Uurimisprobleemi sõnastamine ja uuringu kavandamine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb õppekirjanduse läbitöötamises ja varasemate magistritööde analüüsimises ning oma magistritöö kavandamises ja vastava erialakirjanduse läbitöötamises.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane
-oskab sõnastada uurimisprobleemi ja uurimisküsimused matemaatika didaktikas
-teab matemaatika didaktika põhilisi uurimismeetodeid
-oskab kavandada magistriuuringu
Hindamismeetodid
Arvestus: seminariettekanded, lõputöö kava
Õppejõud
dotsent Madis Lepik
Asenduskirjandus
E.Krull. Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat.
Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara, P. Uuri ja kirjuta.
R.Biehler. Didactics of mathematics as a scientific discipline
A.Bishop a.o. International handbook of mathematics education
A.Sierpinska, J.M.Kilpatrick. Mathematics education as a research domain