Valikseminar II (MLM7407.DT)
Õppeaine kood
MLM7407.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Valikseminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Seminar II
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua tugikeskkond magistritöö koostamiseks, õpetada valima sobivat metoodikat ja analüüsima pedagoogilisi probleeme ning vormistama uuringutulemusi.
Luua võimalused tutvuda matemaatika didaktika alase uuringu realiseerimise protsessiga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Enamlevinud uurimissuunad ja metoodikad matemaatika didaktikas.
Lõputöö teoreetilise baasi konstrueerimine, erialakirjanduse läbitöötamine ja selle põhised ettekanded.
Lõputöö empiirilise osa põhised ettekanded.
Lõputöö vormistamine ja kaitsmisprotseduurid.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb erialakirjanduse läbitöötamises ja oma magistritöö teoreetilise baasi väljaarendamises, lõputöö realiseerimises ja kaitsmiseks valmistumises.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane
-valdab oma uurimisprobleemiga seonduvat teooriat
-oskab kavandada magistriuuringu
-oskab valida ja kasutada uurimistöö andmekogumise, -analüüsi ja tõlgenduse meetodeid
- valdab magistritöö vormistamist ja kirjanduse viitamist
Hindamismeetodid
Arvestus: kolm seminariettekannet, eelkaitsmine
Õppejõud
dotsent Madis Lepik