Magistritöö (MLM7400.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7400.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis
Õppeaine maht EAP
18.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilase teadusliku mõtteviisi kujunemist ja orienteerumist kutse- ja erialases teaduskirjanduses;
kujundada üliõpilastes oskust püstitada kasvatusteaduslikke ja ainedidaktika-alaseid probleeme, neid uurida ja lahendada, ning oskust vormistada tulemused nõuetekohaseks magistritööks..
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Magistritöö on ainedidaktilise, pedagoogilise või rakendusliku suunitlusega matemaatika õppe alane iseseisev uurimus või arendusprojekt. Magistritöö eeldab tutvumist valitud uurimisvaldkonna teadusliku kirjanduse, teooriate ja metoodikaga. Magistritöös hinnatakse üliõpilase oskusi teema valikul, eesmärgi ja teadusliku probleemi ja/või hüpoteesi püstitamisel, uurimismeetodite valikul ja rakendamisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel, erialase kirjanduse kasutamisel ja refereerimisel, olemasolevatele teooriatele ja uurimustele hinnangu andmisel, iseseisvate ja originaalsete järelduste tegemisel, teadusliku probleemi lahendamisel ning tulemuste esitamisel. Saadud tulemuste esitlemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab rakendada uurimismeetodeid ainedidaktiliste või kasvatusteaduslike probleemide analüüsimiseks ja lahendamiseks;
- oskab uurimust kavandada, realiseerida, analüüsida andmeid ja uurimistulemusi interpreteerida, tulemusi esitada ja korrektselt vormistada;
- suhtub õpetajatöösse uurivalt.
Õppejõud
dotsent Madis Lepik
space