Termodünaamika ja statistiline füüsika (MLF6106.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6106.LT
vana ainekood
MLF6106
Õppeaine nimetus eesti k
Termodünaamika ja statistiline füüsika
Õppeaine nimetus inglise k
Thermodynamics and Statistical Physics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada arusaama kujunemist klassikalise termodünaamika alustest mikroskoopilisel tasandil;
Võimaldada teadmiste süvenemist termodünaamika II printsiibist kui universaalsest loodusseadusest;
Toetada statistilise füüsika põhiteadmiste omandamist ning nende rakendamist mikrotasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõenäosusteooria elemente. Kvantmehaanika mõisteid. Entroopia ja tasakaalulised jaotused. Termodünaamika teine printsiip. Mikrokanooniline jaotus, kanooniline jaotus ja suur kanooniline jaotus. Siseenergia, absoluutne temperatuur, mehaaniline töö ja keemiline potentsiaal. Termodünaamika esimene printsiip ja soojus. Clausiuse võrratus. Soojusmasina kasutegur. Entroopia füüsikalised tõlgendused. Fermi- Dirac`i jaotus, Bose`-Einsteini jaotus, klassikaline jaotus, Maxwelli jaotus kiiruste järgi. Klassikaline ideaalne gaas. Molekulide sisemised vabadusastmed. Soojusmahtuvuse Plancki jaotus, Plancki jaotuse rakendusi. Termodünaamilised potentsiaalid.
Iseseisev töö: kirjanduse läbitöötamine, probleemülesannete lahendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud oskuse ja suutlikkuse rakendada statistika alaseid teadmisi termodünaamikaga seonduvate probleemide analüüsimisel;
- oskab kirjeldada termodünaamilisi süsteeme mikroskoopilisel tasandil statistilise füüsika meetodite abil;
- saab aru termodünaamika seaduspärasustest ja nende statistilisest tõlgendusest.
Õppejõud
PhD Astrid Rekker
space