Loodusteaduste matemaatika algkursus (MLM6060.DT)
Õppeaine kood
MLM6060.DT
vana ainekood
MLM6060
Õppeaine nimetus eesti k
Loodusteaduste matemaatika algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Mathematics for Science
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav aine. Õppeaines omandatakse erinevate matemaatiliste meetodite rakendamist mitmesuguste loodus- ja füüsikaliste teaduste probleemide lahendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arvud, tabelid, diagrammid, modelleerimine. Võrrandid, nende süsteemid. Gaussi meetod. Pöördmaatriks. Bioloogiliste süsteemide fraktaalsus. Mõõtmine (täpsus, süstemaatiline viga, hinnangud). Pikkus, pindala, ruumala. Ühikute teisendamine. Koordinaatide süsteemid (rist-, polaar-, silinder-, sfäärkoordinaadid). Võrrandite (süsteemide) lahendamise geomeetriline tõlgendamine. Kaugus. Joonte ja pindade võrrandid. Funktsioonid, nende graafikud. Praktilised näited: temperatuur, populatsiooni arvukus ja tihedus, õhusaaste, allomeetria. Ratsionaalfunktsioonid. Liit- ja pöördfunktsioon. Protsessi muutumise kiirus. Diferentseerimine. Tuletise rakendused protsessi arengu uurimiseks. Protsessi asümptootika. Võrrandi lahendamine Newtoni meetodiga. Eksponentsiaalse kasvu seadus. Logaritmid. Logaritmiline skaala. Logistiline kõver. Pindala ja integraal. Tuletisest funktsiooni leidmine. Vee(õhu)saaste, biomassi muutus. Pindala ja integraal.
Iseseisev töö
Ülesannete lahendamine, rakendusprojekt.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
Teab ja oskab rakendada matemaatika põhimõisteid;
Tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi meetodeid;
Oskab lahendada vastavaid tüüpülesandeid.
Hindamismeetodid
Auditoorsed kontrolltööd (2) ja kirjalik eksam.
Õppejõud
lekt A.Šeletski
Asenduskirjandus
Bohl, E. 2004 Mathematik in der Biologie. 3. Auflage. Springer;
Hoffmann, L. D.; Bradley, G. L. 2007 Calculus. For Business, Economics, and the Social and Life Sciences. 9th Ed., McGraw Hill;
Smith, K. J. 1998 The Nature of Mathematics. 8th Ed., Brooks/Cole Publ. Co.