Eesti elustik ja elukooslused (MLB6901.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6901.LT
vana ainekood
MLB6901
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti elustik ja elukooslused
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Life Communities
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tiina Elvisto (õpetamise keel: eesti keel)
Elle Rajandu (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada elukooslustes kehtivate seaduspärasuste mõistmise kujunemist.
Võimaldada omandada teadmisi Eesti põhiliste maismaa- ja veekoosluste
elustiku kohta. Kujundada arusaam Eesti elustiku ja elukoosluste tänasest
seisundist ja seda mõjutavatest teguritest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti elustiku süstemaatiline kuuluvus. Eesti põhilised elukooslused.
Taimkate. Metsad, niidud ja sood - mõiste, tähtsus, ajalugu Eestis,
ökoloogia, levik, inimmõju, taimestik, loomastik. Vääriselupaigad.
Puisniitude suur väikeseskaalaline liigirikkus ja selle põhjused. Läänemere
üldiseloomustus, põhjataimestik, rannikul ja saartel kasvavad taimed,
fütoplankton ja zooplankton. Läänemere põhjaloomastiku, kalastiku,
linnustiku, imetajate liigiline koosseis. Kalastiku iseärasused. Järved ja jõed
elukeskkonnana. Eesti järved ja jõed, neile iseloomulik taimestik ning
selgrootud ja selgroogsed loomad. Antropogeensed kooslused. Eesti ala
kultuurtaimestik ja umbrohud. Võõrliigid.
Eesti põhiliste elukoosluste toiduvõrkude koostamine.
Eesti elustik pildis ja helis. Eesti elustiku ja elukoosluste seisund ja seda
mõjutavad tegurid.
Kursuse juurde kuuluvad erinevad videod ja helisalvestised ning õppekäigud
loodusesse. Rekreatsiooni eriala üliõpilastele kuulub kursuse juurde
kolmepäevane välipraktikum väljaspool Tallinna.
Aineprogrammi teemad, mida kontakttundides ei käsitleta, nagu ka
süvendatud teadmisi nõudvad teemad, läbitakse iseseisvalt kirjanduse abiga.
Iseseisvalt läbi töötatud materjalide ja loengus esitatu põhjal täidetakse
mitmesuguseid ülesandeid
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjeldada Eesti põhilisi elukooslusi, nende kujunemist ja seal toimuvaid ökoloogilisi protsesse;
- tunneb Eesti elustiku tavalisemaid esindajaid pildilt, samuti looduses kuuldavamaid liike häälitsuse järgi;
- teab Eesti põhilistele elukooslustele iseloomulikke organismide liike;
- mõistab Eesti elustiku ja elukoosluste tänast seisundit ja seda mõjutavaid tegureid.
Õppejõud
Lekt Elle Rajandu PhD, dots Tiina Elvisto PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud loodusteadused (MLLB/24.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/24.LT)
Loodusteadused (MLL2B/24.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/24.LT)
Rootsi filoloogia (GRR3B/23.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/23.LT)
Loodusteadused (MLL2B/23)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/23.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/24.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/22.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/22.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/21.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/21.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/20.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/16.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/18.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/17.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/15.HR)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/16.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Põhikooli loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja (MLLOM/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Põhikooli loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja (MLLOM/14.LT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Pedagoogika (KAPB/11L.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/10L.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Pedagoogika (KAPB/09L.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space