Õpiraskustega õpilase toetamine (KAT7046.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7046.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpiraskustega õpilase toetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Supporting Students with Learning Difficulties
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Eliis Ait (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Tõsta teadlikkust õpiraskuste märkamisel, toetada kompetentsust õpilaste õpipädevuse ja ainealaste oskuste hindamisel ja õpilaste toetamisel õppetöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpiraskuste väljendumine ja põhjused. Õpipädevuse kujunemise iseärasused tunnetusprotsesside eripäradega õpilastel. Lugemis-, teksti mõistmise ja loome, kirjutamis- ja arvutamisraskused. Õpiraskuste avaldumine erinevates ainetes eri kooliastmetes. Kirjutamise, lugemise ja arvutamise (osa)oskuste hindamine ja õppija arengu toetamine. Metakognitiivse teadlikkuse ja metakognitiivsete oskuste arendamine õppimise tõhustamisel. Õppe individualiseerimine, õppematerjali valik, koostamine ja kohandamine, õpikeskkonna kohandamine. Individuaalne õppekava.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub riiklike õppekavade eesti keele ja matemaatika ainekavades esitatud nõudmistes ja oskab hinnata lapse teadmiste ja oskuste vastavust nendele;
- oskab hinnata ja selgitada välja õppija õpioskuste ja ainealase (lugemistehniliste oskuste, tekstimõistmise- ja -loome, kirjutamis- ja matemaatikaoskuste) taseme ning arvestada seda õppeprotsessi kavandamisel ning õpikeskkonna kujundamisel;
- tunneb erinevaid meetodeid ja töövõtteid tuge vajava õppija õpetamiseks ning oskab valida, koostada või kohandada sobilikke õppematerjale;
- omab tolerantset ja eetilist suhtumist võrdsete võimaluste loomisel ja individuaalsete iseärasuste väärtustamisel kaasava hariduse tingimustes.
Õppejõud
Lisainfo
Aine kuulub õpetaja, tase 7 valitava kompetentsi Hariduslike erivajadustega õppija toetamine omandamiseks aineõpetaja ja klassiõpetaja õppekava õpingute käigus.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/22.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/21.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/22.HR)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
space