Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas (KAT7024.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7024.HR
vana ainekood
KAT7024
Õppeaine nimetus eesti k
Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Experiental Learning in Open Learning Environment
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada valmisolek erineva vanusega õppijate õppetegevuste planeerimiseks, läbiviimiseks ja arendamiseks avatud õpikeskkondades.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas viiakse läbi koostöös Energia Avastuskeskusega ja Eesti Kunstimuuseumiga, võimaldades õppijal kursusel õpitut praktikas rakendada. Kursusel rõhutatakse informaalse ja kogemusliku õppimise rolli teadmiste omandamisel. Kursuse ülesehitus toetub kolmeastmelisele õpimudelile (ettevalmistavad tegevused õppimiseks avatud õpikeskkonnas, tegevused avatud õpikekkonnas ning järeltegevused). Kursus integreerib erinevaid ainevaldkondi ning toetab aktiivset õppimist ja sisemist motivatsiooni. Õppemeetoditena kasutatakse erinevaid aktiivõppe võimalusi tegevuse kaudu õppimiseks ning koostöös õppimist.
Kursuse käigus osalevad õppijad sissejuhatavas loengus, seminarides, praktiseerivad avastuskeskuses ja/ või kunstimuuseumis, osalevad teadusteatri programmis ning rakendavad enda loodud teemapõhiseid õpistsenaariume koostöös kaastudengitega avastuskeskuses või kunstimuuseumis.
Kursusel käsitlemisele tulevad teemad: Erinevad õpikeskkonnad ja õppimise erinevad viisid. Kogemusõpe. Õpimotivatsiooni toetamine, uurimuslik õpe. Õppeprotsessi kavandamine avatud õppe-keskkonnas. Õpetaja ning õpilase tegevused enne õppimist, selle ajal ja pärast õppimist. Tööjuhiste ja juhendmaterjalide koostamine. Õppeprotsessi läbiviimine ja hindamine avatud õpikeskkonnas. Refleksiooni roll kogemusõppes. Erinevate õppetegevuste ja õppekava teemade lõimimine avatud õppekeskkonnas. Reeglid õppetöö läbiviimisel väljapool klassiruumi. Õppekäigu metoodika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab kogemusõppe printsiipe ning nende rakendamisvõimalusi aktiviseeriva, õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel;
- teab kogemusõppe printsiipe ning nende rakendamisvõimalusi aktiviseeriva, õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel;
- oskab kavandada ja toetada õppimist avatud õpikeskkonnas sh.
- oskab koostada õpijuhiseid avatud õpikeskkonnas toimuva õppimise toetamiseks arvestades õppijate vanust ja olemasolevaid teadmisi;
- suudab analüüsida õppimist avatud õpikeskkonnas (õppeprotsessi, õppeülesannete valiku eesmärgipärasust ja põhjendatust).
Õppejõud
Inge Timoštšuk
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/16.HR)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/15.HR)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/14.HR)
space