Matemaatiline analüüs I (MLM6501.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6501.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatiline analüüs I
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematical Analysis I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on kursuse läbinud üliõpilaste süvendatud teadmised ühe muutuja funktsioonide diferentsiaalarvutusest, seal kasutatavatest tõestusmeetoditest ja rakendustest ning arvridadest.
Kursuse läbinud üliõpilased omandavad matemaatilise analüüsi alused (põhimõisted, põhilised teoreemid ja nende tõestamise meetodid).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Reaalarvude hulk, selle pidevus. Funktsioonid, nende esitusviise ja liike. Jada piirväärtus. Funktsiooni piirväärtus, selle omadused ja olemasoluteoreemid. Pidevad funktsioonid, nende omadused punktis ja lõigul. Funktsiooni tuletis, selle tõlgendused, omadused ja olemasolu. Diferentseeruvus ja diferentsiaal. Kõrgemat järku tuletised. Diferentsiaalarvutuse keskväärtusteoreemid ja nende rakendamine. Funktsiooni käigu uurimine. Diferentsiaalarvutuse geomeetrilisi rakendusi. Taylori valem
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
Aine läbinud üliõpilane:
Tunneb matemaatilise analüüsi (diferentsiaalarvutuse) põhimõisteid ja põhilisi teoreeme;
Tunneb matemaatilise analüüsi tõestusmetoodikaid ning oskab neid arutlustes kasutada;
Oskab teooriat rakendada ülesannete ja rakendusprobleemide lahendamisel (oskab lahendada diferentsiaalarvutuse ja selle rakenduste valdkonda kuuluvaid ülesandeid).
Õppejõud
lekt Anna Šeletski
space