Arvutigraafika (IFI6023.DT)
Õppeaine kood
IFI6023.DT
vana ainekood
IFI6023
Õppeaine nimetus eesti k
Arvutigraafika
Õppeaine nimetus inglise k
Computer Graphics
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Mati Mõttus (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste ja oskuste kujunemisele selleks, et lahendada arvutigraafika valdkonda kuuluvaid ülesandeid. Sihtgrupiks on need üliõpilased, kes on huvitatud baasteadmistest arvutigraafika valdkonnas, kuid kellel siiani selleks vajalikud teadmised ning oskused puuduvad.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arvutigraafika mõistekaart. Arvutigraafika rakendusvaldkonnad. Arvutigraafika põhimõisted ja nendevahelised seosed. Värvusõpetus, värvimudelid, disain, kompositsioon, inspiratsioon. Graafikafailide formaadid ja kasutusvaldkonnad. Vektorgraafika ja rastergraafika. Vektorgraafikale baseeruvate ülesannete püstitused ja nende lahendamine Adobe Illustrator keskkonnas. Rastergraafika valdkonna ülesannete klassid. Töö Adobe Photoshop keskkonnas. CorelPhotopaint ja CorelDraw keskkondade võimalused. Ülesande püstituseks optimaalse lahendus – strateegia/keskkonna valik, valiku kriteeriumid.
Iseseisev töö
Iseseisva töö käigus tuleb kinnistada läbitud materjal ja omandada vilumus vastavate teadmiste loominguliseks kasutamiseks. Tööde teema valib üliõpilane oma huvidest lähtuvalt.
Iseseisva töö mahuks on kavandatud orienteeruvalt 4 tundi nädalas, kuid see on individuaalne ja sõltub üliõpilase eelnevast tasemest. Iseseisvat tööd on võimalik teha Digitehnoloogiate instituudi vabakasutusega arvutiklassis ja ka tasuta kättesaadava prooviversiooni baasil.
Iseseisvate tööde tegemisel tuleb juhinduda jooksva õppetöö käigus omandatust ja kohustusliku ning asenduskirjanduse läbitöötamisel saadud suunistest. Kui üliõpilane tunnis ei osalenud, siis peab ta vastava temaatika omandama iseseisvalt.
Õppeaine õpiväljundid
Tunneb arvutigraafika mõisteid ja seaduspärasusi, oskab näha ning kirjeldada seoseid, oskab valida sobivaid väljendusvahendeid;
Suudab formuleerida ülesannete püstitusi arvutigraafika valdkonnas ja võib kavandada lahendusi/visandeid (ülesande püstitus, lahenduse kontseptsiooni välja töötamine, alternatiivid, hinnangud alternatiividele);
On võimeline demonstreerima oma oskusi graafilise info töötluse valdkonnas püstitatud ülesannete lahendamisel (logode disain, reklaam, poster, veebilehtede disain, 3D graafika).
Hindamismeetodid
EKSAM: Hinde fikseerib õppejõud, võttes arvesse järgmisi komponente:
1. Personaalses portfoolios on 15 lõpetatud tööd. 50% eksami hindest.
2. Kuus iseseisvat tööd ja nende kaitsmise edukus. Tööde kaitsmisel selgitatakse välja, kas üliõpilane orienteerub nii üldkontseptsioonides kui ka tehnilises teostuses. Tööde kaitsmine seisneb omaloomingulistele töödele lisatud tekstilise info lahti mõtestamises ja/või selle edasi arendamises. 50% eksami hindest.
Õppejõud
Mati Mõttus
Kohustuslik kirjandus
Puudub
Asenduskirjandus
Kirsanov, D. Web-pages design; Graham, L. 2005 Basics of Design.