Akadeemiline kirjutamine inglise keeles (HIK8002.HT)
Õppeaine kood
HIK8002.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline kirjutamine inglise keeles
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Writing in English
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Miriam Anne Mcilfatrick-Ksenofontov (inglise keel)
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada ingliskeelse teadusdiskursuse võttestik ja ette valmistada doktorante tulevaseks tööks akadeemilises kogukonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus kujutab endast juba magistriastmel omandatud ja magistritööde koostamisel rakendatud ingliskeelse akadeemilise kirjutamise süvendatud käsitlemist. Loengute, rühmatöö ja praktiliste harjutuste kaudu jõutakse selle kogemisele, mida tähendab endast akadeemilisele kogukonnale kirjutamine, kes on adressaat, mida tuleks arvestada oma seisukohtade väljatöötamisel ja akadeemilise stiili järgimisel. Erilist tähelepanu pälvib historiograafiline töö, kas ja kuidas refereerida, tsiteerida, kuidas allikakriitiliselt luua uurimuse teoreetiline raamistik, kuidas konspekteerida ja kirjutada notiitse ja üldistavaid kokkuvõtteid (abstract). Lähemalt peatutakse ka akadeemilise kirjutamise žanritel: väitekirjal, retsensioonil, artiklitena kaitstava dissertatsiooni sissejuhataval peatükil, väitekirja võõrkeelsel kokkuvõttel.
Iseseisev töö
Osalejad täidavad ülesandeid, mille käigus hindavad akadeemiliste tekstide sisu, struktuuri ja keelekasutust ning koostavad suulisi ja kirjalikke ettekandeid. Iseseisvate ülesannete käigus kavandavad doktorandid ingliskeelsete akadeemiliste tekstide koostamist, läbivaatamist ja toimetamist.
Õppeaine õpiväljundid
Doktorant tunneb ingliskeelsete teadustekstide stiili ja ülesehitust, suudab analüüsida ja hinnata kirjalikke tekste, suudab luua ja toimetada akadeemilisi tekste ning väljendada seal oma seisukohti, eesmärke ja tulemusi.
Hindamismeetodid
Eksam. Hinne kujuneb seminaridel, kollokviumidel osalemise ning harjutustööde analüüsi tulemuste põhiselt.
Õppejõud
Lektor Miriam McIlfatrick
Kohustuslik kirjandus
Hayot, Eric. 2014. The Elements of Academic Style: writing for the humanities. New York: Columbia University Press.
Rechtenwald, M. & Carl, L. 2015. Academic Writing, Real World Topics. Peterborough (Ontario): Broadview Press.
Moxley, J. M. & Taylor, T. 1997 Writing and Publishing for Academic Authors. 2nd Edition. New York: Rowman and Littlefield;
Murphy, Anne. 2010. Academic Writing and Publishing Matters – for the scholar-researcher. Dublin: DIT. (Directorate of Academic Affairs, Dublin Inst. of Technology)
Asenduskirjandus
Ainet ei saa asenduskirjanduse abil läbida.