Intellectual Property and Data Protection
Course code
IFI6049.DT
old course code
IFI6049
Course title in Estonian
Intellektuaalne omand ja andmekaitse
Course title in English
Intellectual Property and Data Protection
ECTS credits
3.0
approximate amount of contact lessons
28
Teaching semester
autumn
Assessment form
Examination
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
Tanel Õunapuu (eesti keel) tavaline kursus
lecturer of 2019/2020  Spring semester
lecturer not assigned
Course aims
Based on current legislation to give an overview of intellectual property rights (IPR) and data protection as well as legal instruments connected to them, so that after completing the course a student is able to understand and assess the legal issues resulting from intellectual activity, is familiar with the general terms of a licence agreement and understands the principles of devision of rights between the employer and employee and the main requirements for data protection.
Brief description of the course
IPR concept, legal grounds, duration and instruments. Copyright: author, works protected, material and immaterial rights. Related rights. The rights of makers of databases. Free use of works. Linking. Industrial property: protection of inventions, software as an invention. Estonian patent system. International patents (PCT, European Patent, patents of the USA). Industrial design. Trademark, circumstances which preclude legal protection. DNS. Trade secrets, know-how, confidentiality. IPR and law of agreements, licenses. Standard terms and free use of works. IPR and labour law: rights of the employer and employee. Setteling of disputes. IPR and criminal law. Taxation of transactions. Data protection. Information society services. The course consists of lectures and seminars.
Independent work
As a part of self dependant studies students work through the legislation and prepare case studies for seminars.
Learning outcomes in the course
Knowledge of the essence of IPR and its terminology and main aspects of data handling. Ability to assess legal risks as an author as well as the user of intellectual property. Ability to assess legal aspects of data handling.

Assessment methods
Written exam. The precondition is self dependant studie (case studie for seminars) and participation of seminars.
Teacher
Tanel Õunapuu
Study literature
Õigusaktid seminarides käsitletavatele teemade mahus: autoriõiguse seadus, patendiseadus, kasuliku mudeli seadus, kaubamärgiseadus, võlaõigusseadus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus, infoühiskonna teenuse seadus. EL Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta, EL Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta.
Replacement literature
Portaalid: ohim.eu, wipo.org, epa.ee, eitk.ee, autor.ee, creativecommons.org, aki.ee

MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus „Intellektuaalomandi õppematerjal“ 2015
http://eitk.ee/public/dokumendid/EITK_opik_rev.pdf

Euroopa Komisjon „IO parima praktika juhend“ 2007
http://eitk.ee/public/dokumendid/valjaanded/est/Intellektuaalomand_Parima_praktika_juhend_2007.pdf

Eneken Tikk, Ants Nõmper. „Informatsioon ja õigus“ AS Juura 2007

Jaak Ostrat. „Kaitsmata toodang on probleemide allikas. Tööstusomandi ABC. AS Juura 2006

Tanel Õunapuu „Lepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamise põhialused“ TLÜ teadmussiirde keskus 2007

Aleksei Kelli, Priit Lätt, Heiki Pisuke „Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik“ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008
https://kule.kul.ee/avalik/meedia/Autorioigus/IO_kaasused.pdf

Andmekaitse inspektsiooni veebilehe aki.ee rubriigid Eraelu kaitse ja Avalik teave.