Analüütilise keemia ja instrumentaalanalüüsi alused (MLK6924.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6924.LT
vana ainekood
MLK6924
Õppeaine nimetus eesti k
Analüütilise keemia ja instrumentaalanalüüsi alused
Õppeaine nimetus inglise k
Principles of Analytical Chemistry and Instrumental Analysis
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskusi erinevate objektide iseseisvaks keemiliseks analüüsiks. Anda ülevaade kaasaegsetest keemilise analüüsi meetoditest ja arengusuundadest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Analüütilise keemia meetodite teoreetilised alused. Katioonide, anioonide, sulamite ja mineraalide kvalitatiivne analüüs. Maht- ja kaalanalüüs. Instrumentaalanalüüsimeetodid: fotomeetriline, elektrokeemiline, kromatograafiline analüüs, massspektromeetria, termoanalüüs. Eraldus- ja kontsentratsioonimeetodid: ekstraktsioon, destillatsioon, kaasasadestamine. Loodusobjektide keemiline analüüs. Keemilise analüüsi tundlikkus ja täpsus. Katseandmete statistiline töötlus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab korrektselt kasutada analüütilises keemias olulisi termineid, on võimeline aruteluks loengute märksõnade raames;
- tunneb tähtsamaid klassikalisi ja instrumentaalanalüüsi meetodeid, oskab kirjeldada nende tööpõhimõtteid ja rakendusi;
- on võimeline iseseisvalt lugema ja mõistma analüütilise keemia materjale sh uuemat teaduskirjandust ja selle kokkuvõtet nii suuliselt kui kirjalikult esitama;
- oskab seostada loengus omandatut praktiliste tegevustega, teostab kaal- ja mahtanalüüsi, elektrokeemilisi, spektromeetrilisi ja kromatograafilisi mõõtmisi, näeb eksperimentide väljundeid reaalsete probleemide lahendamisel;
- teostab ainekoguste ja kontsentratsioonide arvutusi; oskab koostada ja kasutada kalibratsioonigraafikuid ja tiitrimiskõveraid, lahendada võrrandisüsteeme; hinnata oma tulemuste usaldusväärsust;
- oskab tulemusi arusaadavalt ja loogiliselt esitada, tõlgendada ning teha vastavaid järeldusi.
Õppejõud
PhD Kert Martma, MSc Iti-Kärt Kiivit
space