Eesti hüdrometeoroloogilised tingimused (MLG7034.LT)
space
Õppeaine kood
MLG7034.LT
vana ainekood
MLG7034
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti hüdrometeoroloogilised tingimused
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Hydrometeorological Conditions
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Geoökoloogia magistriõppe kohustuslik erialaaine, mille eesmärk on anda ülevaade Eesti meteoroloogilistest tingimustest ning veerežiimist ja nende ajalis-ruumilisest jaotusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Territooriumi hüdrometeoroloogilise režiimi mõiste. Globaalsete ja regionaalsete tegurite mõju Eesti kliima ja veerežiimi kujunemisele. Erihierarhilised hüdrometeoro-loogilised süsteemid Eestis, süsteemi määratlus, tema elemendid ja funktsioneerimine. Eesti territooriumi kiirgus- ja soojusbilanss, veeringe. Õhu soojusrežiimi kujunemine Eestis, selle karakteristikud ja nende ajalis-ruumiline jaotus. Soojusrežiimi mõjust niiskusrežiimile. Mulla ja veekogude soojusrežiimi iseärasused, neid kujundavad tegurid. Sademed, nende liigid ja ajalis-ruumiline jaotus Eestis, mõju jõgede veerežiimi kujunemisele. Tuul Eesti territooriumil. Briisiline tsirkulatsioon rannikul. Ohtlikud hüdrometeoroloogilised nähtused Eestis. Eesti territooriumi valgalad. Ülevaade klimaatilistest rajoneeringutest Eestis.
Iseseisev töö hõlmab referaadi koostamist ühe etteantud Eesti kliimaelemendi või vetevõrgu osa kohta ja selle ettekandmist seminaril, ühe kontrolltöö sooritamist ja iseseisvat tööd kirjandusallikatega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised Eesti soojus- ja niiskusrežiimi ning hüdroloogilise režiimi kujunemisest;
- tunneb Eesti kliima ja veerežiimi põhilisi parameetreid;
- omab teadmisi Eesti hüdrometeoro-loogiliste vaatluste korraldusest ning kliima ja veerežiimi arengust sõltuvalt inim- ja looduslikest faktoritest.
Õppejõud
MSc Jüri Kamenik
space