Mehaanika (MLF6025.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6025.LT
vana ainekood
MLF6025
Õppeaine nimetus eesti k
Mehaanika
Õppeaine nimetus inglise k
Mechanics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Laas (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada mehaanika süsteemset omandamist ning süvendatud teadmiste saamist mehaanikast kui füüsika alusest;
Toetada mehaanikaprobleemide lahendamise oskuse kujunemist;
Toetada füüsikalise maailmapildi tekkimist;
Toetada oskuse kujunemist selgitamaks loodusnähtusi füüsikaseaduste abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainepunkti ja absoluutselt jäiga keha kinemaatika. Kulgliikumise dünaamika: Newtoni seadused, jõud, mass, gravitatsioon. Liikumine mitme jõu mõjul. Staatika. Töö ja mehaaniline energia. Pöördliikumise dünaamika. Jäävusseadused. Vedelike ja gaaside mehaanika.
Harjutus- ja probleemülesannete lahendamine antud teemade kohta.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru ja teab klassikalise mehaanika põhilisi seaduspärasusi ja nende rakendatavuse piire;
- oskab rakendada mehaanika seadusi erinevate loodus- ja tehiskeskkonna nähtuste analüüsil;
- oskab lahendada mehaanika probleemülesandeid;
- oskab valida mehaanika-alaste probleemide lahendamiseks sobivaid lahendusmeetodeid.
Õppejõud
Vanemteadur, PhD füüsikas, Jaanis Priimets
space