Geneetika (MLB6013.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6013.LT
vana ainekood
MLB6013
Õppeaine nimetus eesti k
Geneetika
Õppeaine nimetus inglise k
Genetics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ingrid Kalev (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada kaasaegsed teadmised geneetika, sealhulgas molekulaar- ja populatsioonigeneetika alustest ja nende praktilisest rakendamisest bio- ja geenitehnoloogias
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade kaasaegse geneetika seaduspärasuste ja uurimismeetodite kujunemisest.
1.Klassikalise geneetika alused: Mendeli seadused, mudelorganismid, tunnuste ülekandumine, soo määramine ja suguliitelised tunnused, genotüübi ja fenotüübi vahelised seosed, polügeensed ja polüalleelsed tunnused, geenide kaardistamine. Tunnuste ülekandumise statistiline olemus. Õpitakse arvutama klassikalise geneetika eksperimentide tulemusi ja lihtsamaid populatsioonigeneetika ülesandeid.
2. Pärilikkuse tsütoloogilised ja molekulaarsed alused. Paljunemine ja gametogeneesid, karüotüüp. Tuumaväline pärilikkus. Genoom ja selle struktuur pro- ja eukarüootidel. Viiruste ja bakterite pärilikkus, plasmiidid, nende tüpiseerimine. Mobiilsed geneetilised elemendid ja nende evolutsiooniline tähtsus
3. Nukleiinhapped, nende struktuur . Replikatsioon ja transkriptsioon. Geneetiline kood. Translatsioon. Valkude struktuursed tasemed. Geeni ekspressioon ja selle regulatsioon pro- ja eukarüootidel. Üldine sissejuhatus molekulaargeneetika meetoditesse, fingerprintimine ja geenide kloneerimine ning nende meetodite rakendused biotehnoloogias.
4. Muutlikkus ja selle tüübid: geen-, kromosoom- ja genoommutatsioonid. Mutageenid ja mutageenes. Mutatsioonide sagedused ja tähtsus.
5. Populatsiooni geneetiline struktuur ja genofond. Alleelide tasakaal populatsioonis ja Hardy-Weinbergeri seadus. Alleelide sageduste muutumise põhjused, molekulaarne evolutsioon ja sünteetilise evolutsiooniteooria seos pärilikkusega.
Kõikide teemade juures antakse täiendav materjal iseseisvaks tööks: artikkel, täiendav tekst, geneetika ülesanded ja arvutused
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet geneetika seaduspärasustest ja eksperimentaalsetest mudelitest ning arvutustest pärilikkuse seaduspärasuste selgitamisel;
- omab ettekujutust pärilikkuse rakulistest ja molekulaarsetest alustest;
- oskab seletada molekulaargeneetika rakendustest biotehnoloogias, kriminoloogias, meditsiinis, looduskaitses ja populatsioonigeneetikas.
Õppejõud
Ingrid Kalev PhD
space