Informaatika didaktika (IFI7034.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7034.DT
vana ainekood
IFI7034
Õppeaine nimetus eesti k
Informaatika didaktika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactic of Informatics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursusel osalejad õpivad mõistma ja selgitama informaatika ainekava koostamise põhimõtteid, rakendama õppetöö kavandamise didaktilisi printsiipe ja tehnikaid tunni- ja ainekava tasandil, analüüsima ja kasutama erinevaid informaatika õpetamise ja õpitulemuste hindamise meetodeid, koostama ja kasutama ainealaseid õppematerjale.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainedidaktika ülesehitus, selle 3 keskset komponenti - eesmärgid, sisu, meetodid. Kooliinformaatika koht, eesmärgid ja sisu Eesti üldhariduskooli riiklikus õppekavas, võrdlus teiste riikide õppekavadega. Informaatika õpetamise ajalugu ja tulevikutrendid Eestis ja maailmas. Kooli tasandi informaatika ainekava koostamine. Informaatikatunni kavandamine ja läbiviimine. Õpiülesanded ja hindamine kooliinformaatikas. Informaatika kui integreeriv ja integreeritav õppeaine. Informaatika ja infotehnoloogia ainekavu läbiva teemana kooli õppekavas, infotehnoloogial põhinevad ainetevahelised õpiprojektid. Multikultuurilise kasvatuse probleem hariduses ja informaatikaõpetuses. IKT ja multikultuurilisuse eriprobleeme: tarkvara lokalisatsioonid, tähestikud. Multikultuuriline kasvatus Euroopa Liidu hariduspoliitikas, EL toetusprogrammid. Rahvusvahelise IKT-põhise õpiprojekti (Comenius, Minerva, Lingua).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kirjeldab ja selgitab informaatika staatust, eesmärki, sisu ja õpiväljundeid põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas;
- kirjeldab ja selgitab Eesti kooliinformaatika arengulugu, selle murdepunkte ja trende võrdluses teiste maadega;
- valib etteantud koolinformaatika teema jaoks sobiva õppe- ja hindamismeetodi;
- koostab antud siht/vanuserühma jaoks informaatika ainekava ja tunnikava;
- loob informaatika õpetamiseks sobiva õpikeskkonna ja valib sobivad õppevahendid;
- leiab ja koostab informaatika alaseid digitaalseid õppematerjale ja IKT pädevuste hindamisvahendeid (test, eksam, kontrolltöö või portfoolio hindamismudel); analüüsib ja hindab teiste loodud õppematerjale ja hindamisvahendeid;
- kirjeldab ja selgitab õppekava läbivate teemade ja üldpädevuste käsitlemise eesmärke, sisu ja rakendusviise informaatika õpetamise kontekstis;
- kavandab selle läbiva teemaga seonduva ainetevahelise õpiprojekti tegevuskava, veebikeskkonna ja ülesanded; selgitab erinevatele sihtrühmadele informaatika õpetamise eripärasid;
- koostab veebipõhise e-portfoolio, mille abil reflekteerib oma õppimiskogemust ja tõendab õpitud pädevusi; analüüsib ja hindab teiste e-portfoolioid.
Õppejõud
teadur Mart Laanpere
Lisainfo
Osalejate piirarv: 25

Hindamisele pääsemise tingimused: veebipõhise e-portfoolio esitamine eDidaktikum.ee keskkonnas, mis sisaldab viis individuaalset kodutööd ja ühe rühmatöö, aga ka refleksioone loengutes/praktikumides õpitu, iseseisvalt loetu ja e-õppekeskkonna foorumites arutletu kohta.
space