Informaatika pedagoogiline praktika (IFI7017.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7017.DT
vana ainekood
IFI7017
Õppeaine nimetus eesti k
Informaatika pedagoogiline praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Pedagogical Professional Placement: Informatics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Mart Laanpere (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Praktilise koolikogemuse saamine põhi- ja/või gümnaasiumiklasside informaatika tundide andmisel. Üliõpilased tuginedes varem omandatud teoreetilistele teadmistele õpivad tundma kooli õppekava kui tervikut, oma ainekava ja selle seoseid õppekava üldosa ja teiste ainekavadega, praktikaklassi õppeedukust. Samuti omandavad üliõpilased otstarbekaid meetodeid, tööviise ja võtteid õpitegevuse juhtimiseks ja õpilase arendamiseks, saavad kogemusi koostööks õpetajatega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tudengid osalevad eelseminaril, koolis vestlevad kooli õppealajuhataja ning aineõpetajaga, kuulavad ja analüüsivad tunde, valmistavad ette ja viivad läbi ainetunde ning ainealaseid üritusi, õppekäike, klassiväliseid üritusi, osalevad õpetajate töökoosolekutel.
Õpimeetodid: Tudengid külastavad ja analüüsivad tunde. Valmistavad ette ja viivad läbi tunde põhikoolis ja gümnaasiumis. Iseseisva tööna tuleb tudengil ette valmistada tunde, üritusi, õppevahendeid, kirjutada aruanded praktika kohta, koostada eneseanalüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab orienteeruda informaatika ainekavas;
- tunneb kooli õppekava kui tervikut;
- oskab vastavalt õppekavale ette valmistada informaatika ainetunde;
- oskab korrektse ülesehitusega informaatika tunde läbi viia;
- oskab seostada informaatikat teiste ainetega, ning teab kuidas integreerida informaatikat teiste ainetundidega.
Õppejõud
õp Taivo Tuuling
space