IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid (IFI7026.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7026.DT
vana ainekood
IFI7026
Õppeaine nimetus eesti k
IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid
Õppeaine nimetus inglise k
Legal Issues Related to IT-Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Eesti Vabariigis kehtivatest IT-arendamisega seonduvatest õigusaktidest. Kujundada oskus hinnata IT-arendamisega seonduvaid õiguslikke riske. Autori subjektiivsete õiguste ja õiguskaitsevahendite tundmine. Andmesubjektide õiguste arvestamine infosüsteemide loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õiguse allikad. Seadused ja seaduse alusel antud õigusaktid. Tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid. Karistamine kuritegude ja väärtegude eest. Autoriõigus. Autoriõigusega kaitstavad teosed. Autori isiklikud ja varalised õigused. Arvutiprogrammide kaitse. Andmebaaside kaitse. Autorilepingud. Lepingute sõlmimise üldpõhimõtted. Autoriõiguste ülemineku tehingulised alused. Litsentsid. Võlaõigusseadus ja autorilepingud. Isikuandmete kaitse. Andmesubjektide õigused. IT-süüteod.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab ära tunda ja hinnata IT-arendamisega seotud õiguslikke riske;
- oskab hinnata vajadust kasutada õigusabi;
- oskab arvestada autori õiguste ja andmesubjekti õigustega.
Õppejõud
Eero Johannes
Lisainfo
Arvestusele pääsemise nõuded: arvestusele pääsemiseks peab olema esitatud iseseisva töö tulemus: kirjalik (või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) IT-arendamisega seotud juriidilise probleemi analüüs. Soovitavalt valib kursusel osaleja analüüsitava probleemi ise.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/24.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/23.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/22.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/21.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/21.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/20.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/20.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/17.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/19.DT)
Infoteadus (INITM/19.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/19.DT)
Infoteadus (INITM/18.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/18.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/16.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/18.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/17.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/17.DT)
Infoteadus (INITM/17.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/16.DT)
Infoteadus (INITM/16.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/16.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/15.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/15.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/15.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/14.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/14.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/14.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/13.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/13.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/13.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/12.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/12.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/12.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/11.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/11.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/11.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/10.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/10.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/10.DT)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/10.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/09.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/09.DT)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/08.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/08.DT)
space