IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid (IFI7026.DT)
Õppeaine kood
IFI7026.DT
vana ainekood
IFI7026
Õppeaine nimetus eesti k
IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid
Õppeaine nimetus inglise k
Legal Issues Related to IT-Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Eesti Vabariigis kehtivatest IT-arendamisega seonduvatest õigusaktidest. Kujundada oskus hinnata IT-arendamisega seonduvaid õiguslikke riske. Autori subjektiivsete õiguste ja õiguskaitsevahendite tundmine. Andmesubjektide õiguste arvestamine infosüsteemide loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õiguse allikad. Seadused ja seaduse alusel antud õigusaktid. Tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid. Karistamine kuritegude ja väärtegude eest. Autoriõigus. Autoriõigusega kaitstavad teosed. Autori isiklikud ja varalised õigused. Arvutiprogrammide kaitse. Andmebaaside kaitse. Autorilepingud. Lepingute sõlmimise üldpõhimõtted. Autoriõiguste ülemineku tehingulised alused. Litsentsid. Võlaõigusseadus ja autorilepingud. Isikuandmete kaitse. Andmesubjektide õigused. IT-süüteod.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb kohustusliku kirjanduse läbitöötamises ja magistrandi poolt valitud või õppejõu poolt soovitatud IT-arendamisega seotud õigusliku probleemi iseseisvas analüüsis.

Iseseisev tutvumine kursusel viidatavate õigusaktidega (www.riigiteataja.ee).

Iseseisev IT-arendamisega seotud õigusliku probleemi analüüs. Kursusel osaleja püstitab IT-arendamisega seotud õigusliku probleemi või valib õppejõu poolt eelnevalt antud näidisprobleemi. Analüüsi käigus selgitab kursusel osaleja välja, kuidas analüüsitav küsimus on Eesti õigusaktidega reguleeritud; kas kohaldamisele kuuluv norm on piisavalt selge ja õiglane. Analüüsi tulemusena toob kursusel osaleja välja probleemi lahenduse või mitu erinevat lahendusvõimalust.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab ära tunda ja hinnata IT-arendamisega seotud õiguslikke riske; oskab hinnata vajadust kasutada õigusabi; oskab arvestada autori õiguste ja andmesubjekti õigustega.
Hindamismeetodid
Arvestus (arvestatud / mittearvestatud).

Arvestusele pääsemise eelduseks on iseseisva töö esitamine (IT-arendamisega seotud õigusliku probleemi iseseisev analüüs).

Arvestusele pääsemise nõuded: arvestusele pääsemiseks peab olema esitatud iseseisva töö tulemus: kirjalik (või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) IT-arendamisega seotud juriidilise probleemi analüüs. Soovitavalt valib kursusel osaleja analüüsitava probleemi ise.

Arvestuse eelduseks oleva iseseisva tööga selgitatakse välja, kas kursusel osaleja oskab omandatud teadmisi praktilise iseloomuga küsimuse lahendamisel leidlikult kasutada.
Arvestusetööga selgitatakse välja, kas kursusel osaleja valdab aine põhimõisteid, olulisemaid põhiprintsiipe ja on võimeline lahendama lühikesi kaasuseid.

Õppejõud
Eero Johannes
Kohustuslik kirjandus
Karistusseadustik, autoriõiguse seadus, isikuandmete kaitse seadus, võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus.
Lisainfo
Arvestusele pääsemise nõuded: arvestusele pääsemiseks peab olema esitatud iseseisva töö tulemus: kirjalik (või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) IT-arendamisega seotud juriidilise probleemi analüüs. Soovitavalt valib kursusel osaleja analüüsitava probleemi ise.
Asenduskirjandus
Viited käsitletud õigusaktide sätetele esitatakse õppematerjalis („Viited õigusaktidele“).