Eesti keele süntaks (EKV6063.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6063.HT
vana ainekood
EKV6063
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Syntax
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused tervikpildi kujunemiseks eesti keele lauseehitusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine hõlmab järgmisi teemasid. Süntaktilise struktuuri kirjeldusviise. Eesti süntaksi kirjeldamise ajaloost ja tänapäevast. Lause ja tema moodustajad, grammatilised seosed, eesti lause põhitüübid. Kontekstivaba elementaarlause põhistruktuur: lauseliikmed, mittelauseliikmelised lauseelemendid, eri tüüpi fraasid ja nende ehitus. Kommunikatiivne ja nominatiivne modaalsus ja nende vormistumine lauses, kommunikatiivsed lausetüübid. Lause teatestruktuur ja sõnajärg. Süntaktilisi protsesse: väljajätt, rinnastus, asendus. Komplekslause.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõtestab ja kasutab süntaksitermineid korrektselt;
- omab teadmisi eesti keele lauseehitusest, lause moodustajate ehitusest ja funktsioonidest;
- defineerib olulisemaid erialamõisteid.
Õppejõud
dotsent Katre Õim
space