Eesti-vene kõrvutav keelekäsitlus (EKV6007.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6007.HT
vana ainekood
EKV6007
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti-vene kõrvutav keelekäsitlus
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian-Russian Comprative Use of Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda alusteadmised erinevate keelte kõrvutamise metodoloogilistest probleemidest.
Arendada oskust refereerida erialast teaduskirjandust ning tuua esile keelte kõrvutamisega seotud probleeme.
Kujundada eesti õppijakeele analüüsimiseks vajalikud oskused (vea-, kontrastiiv- ja korpusanalüüs) .
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõrvutava keelekäsitluse kursus koosneb neljast plokist:
1. ülevaateloengud kõrvutavate keeleuuringute metodoloogiast ja analüüsimeetoditest
2. ülevaateloengud eesti keele foneetika, leksikoloogia, sõnatuletuse, morfoloogia ja süntaksi sõlmküsimustest (silmas pidades eesti keele kui teise keele ja võõrkeele õppijat)
3. õppijakeele veaanalüüs ja kontrastiivne analüüs, õppija keelekasutuse korpuspõhine analüüs ning saadud tulemuste võrdlemine eesti nkirjakeele kasutamise korpuspõhise analüüsiga
4. tutvumine erialakirjandusega, probleemide arutelu kollokviumil
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1. Oskus lugeda erialast teaduslikku kirjandust, tuua esile olulised probleemid, konspekteerida ja refereerida erialakirjandust.
2. On omandatud kõrvutava keeleuurimise metodoloogilised alused, eristatakse vea-, kontrastiiv- ja keelekasutuse korpuspõhise analüüsi plusse ja miinuseid.
3. On kujunenud oskus näha õppija emakeele ja õpitava keele vahelisi analoogiaseoseid ning kokkulangevusi, eristatakse õppijakeele universaalseid ning keelespetsiifilisi nähtusi.
On kujunenud oskus analüüsida ning põhjendada õppija keelekasutusele iseloomulikke nähtusi.
Õppejõud
professor Pille Eslon
space