Eesti keele leksikoloogia, fraseoloogia ja sõnamoodustus (EKV6067.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6067.HT
vana ainekood
EKV6067
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele leksikoloogia, fraseoloogia ja sõnamoodustus
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Lexicology, Phraseology and Word Formation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade eesti keele leksikoloogiast ja fraseoloogiast ning sõnamoodustussüsteemist, sõnavara rikastamine praktiliste tööde kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Leksikoloogia harud ja põhimõisted. Sõnavara sotsiaalsed kihistused ja funktsioonid. Sõnavara muutumine ja rikastamine. Sõnatähendus ja selle muutumine: polüseemia, sõnaühendid. Fraseoloogia, päritolu, erinevaid liigitusi. Ülevaade eesti sõnamoodustussüsteemist. Sõna struktuuri ja tähenduse seosed. Tuletuse põhimõisted, tuletuslikud tüvemuutused, liidete tähendusrühmad. Tuletus ja sõnaliik. Liitmine, tüve- ja tähendusmuutused sõnade liitmisel. Liitsõna ja sõnaühend, nende õigekeelsusprobleemid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane orienteerub erialamõistetes, oskab teoreetilist materjali iseseisvalt näidetega ilmestada ja omandatud teoreetilisi teadmisi praktikas rakendada.
Õppejõud
lektor Tiina Rüütmaa
space