Infoteadus
Õppekava kood
INITB.DT
Õppekava kuraator
Aile Möldre
HTMi õppekava kood
1613
Õppekavaversiooni kood
INITB/12.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Infoteadus
Õppekava nimetus i.k.
Information Science
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Õppekavarühm
Raamatukogundus, teave, arhiivindus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused teadmiste ja oskuste omandamiseks teabeteeninduse korraldamise ja juhtimise, andmebaaside ohjamise ning infootsingu alal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemseid teadmisi informatsiooni ja dokumentaalsete andmekogude ajaloo, mõistete ning filosoofiliste lähtekohtade, antud valdkonna teooriate ja metodoloogiate kohta Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Vabaained
48.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0