Infoteenindus (INT6011.DT)
Õppeaine kood
INT6011.DT
vana ainekood
INT6011
Õppeaine nimetus eesti k
Infoteenindus
Õppeaine nimetus inglise k
Information Services
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Elviine Uverskaja (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste omandamiseks infoteeninduse olemusest, ülesannetest ja korraldusest; infovajadustest ja nende rahuldamiseks vajalike infoteenuste pakkumisest digitaalajastul
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infoteeninduse tekkimine ja kujunemine. Infoteenuseid pakkuvad institutsioonid (raamatukogud, infokeskused jt). Teenindatava kogukonna (sihtrühmade) infovajadused. Infoteenuste tüpoloogia. Infoteadistus ja infoteavitus. Infoteeninduse mudelid ja tasandid. Teeninduskäitumine. Infoteenuse arendamise protsess. Eri sihtrühmadele suunatud teenused. Infoteeninduse kvaliteedi hindamine. Infopäringutele vastamise, päringuintervjuu läbiviimise praktiliste kogemuste omandamine.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, iseseisvad individuaalsed tööd ja rühmatööd.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane
- omab teadmisi infoteeninduse eri vormidest ning oskusi nende rakendamiseks;
- oskab kindlaks määrata kasutajate infovajadusi, interpreteerida päringuid ja läbi viia päringuintervjuud;
- oskab kasutada sobivaid infoallikaid kasutaja päringutele vastamisel ja infootsingu juhendamisel;
- orienteerub infoteeninduse kvaliteedi hindamise meetodites.

Hindamismeetodid
Kirjalik eksamitöö
Õppejõud
lekt Elviine Uverskaja,
Kohustuslik kirjandus
Bopp, Richard E. & Smith, Linda C. (2011). Reference and Information Services: An Introduction. 4th edition. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.
Cassell, K. A., Hiremath, U. (2011). Reference and information services in the 21st century: an introduction. 2nd, rev.ed. New York : Neal-Schuman.
Diamond, T., Sanders, M. (2006). Reference assessment and evaluation. Binghampton : The Haworth Press.
Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers (2004). RUSA http://www.ala.org/Template.cfm?Section=Home&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=26937
IFLA Digital Reference Guidelines. http://www.ifla.org/files/assets/reference-and-information-services/publications/ifla-digital-reference-guidelines-en.pdf
Hirsh, S. (ed.). (2015). Information services today. Lanham ; New York : Rowman & Littlefield.
Katz, B.(ed).(2003). Digital reference services. Binghamton : Haworth Information Press.
Ross, C.S., Nelson, K., Randford, M.L. (2009
Asenduskirjandus
Diamond, T., Sanders, M. (2006). Reference assessment and evaluation. Binghampton : The Haworth Press.
Gorman, G.E. (ed). (2002). The digital factor in library and information services. London : Facet Publishing.