Infoteenindus (INT6011.DT)
space
Õppeaine kood
INT6011.DT
vana ainekood
INT6011
Õppeaine nimetus eesti k
Infoteenindus
Õppeaine nimetus inglise k
Information Services
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste omandamiseks infoteeninduse olemusest, ülesannetest ja korraldusest; infovajadustest ja nende rahuldamiseks vajalike infoteenuste pakkumisest digitaalajastul
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infoteeninduse tekkimine ja kujunemine. Infoteenuseid pakkuvad institutsioonid (raamatukogud, infokeskused jt). Teenindatava kogukonna (sihtrühmade) infovajadused. Infoteenuste tüpoloogia. Infoteadistus ja infoteavitus. Infoteeninduse mudelid ja tasandid. Teeninduskäitumine. Infoteenuse arendamise protsess. Eri sihtrühmadele suunatud teenused. Infoteeninduse kvaliteedi hindamine. Infopäringutele vastamise, päringuintervjuu läbiviimise praktiliste kogemuste omandamine.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, iseseisvad individuaalsed tööd ja rühmatööd.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane
- omab teadmisi infoteeninduse eri vormidest ning oskusi nende rakendamiseks;
- oskab kindlaks määrata kasutajate infovajadusi, interpreteerida päringuid ja läbi viia päringuintervjuud;
- oskab kasutada sobivaid infoallikaid kasutaja päringutele vastamisel ja infootsingu juhendamisel;
- orienteerub infoteeninduse kvaliteedi hindamise meetodites.

Hindamismeetodid
Kirjalik eksamitöö
Õppejõud
lekt Elviine Uverskaja,
Asenduskirjandus
Diamond, T., Sanders, M. (2006). Reference assessment and evaluation. Binghampton : The Haworth Press.
Gorman, G.E. (ed). (2002). The digital factor in library and information services. London : Facet Publishing.
space