Ökosüsteemiteenused (MLS6008.LT)
space
Õppeaine kood
MLS6008.LT
vana ainekood
MLS6008
Õppeaine nimetus eesti k
Ökosüsteemiteenused
Õppeaine nimetus inglise k
Ecosystem Services
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada seostatud teadmiste kujunemist, ökosüsteemipõhisest lähenemisest ja ökosüsteemide teenuste kontseptsioonist ning luua eeldus iseseisvalt seoste leidmiseks looduskeskkonna hüvede tasakaalustatud kasu tamise ja üldise inim- ja majandusarengu vahel.
Toetada ökosüsteemide teenuste kontseptsioonist arusaamist praktikumide ja iseseisva töö kaudu.
Arendada loovust, kriitilise süsteemse mõtlemise oskust, probleemide lahendamist ja koostööoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursus käsitleb järgmiseid teemasid:
Ökosüsteemid, bioloogiline mitmekesisus, ökosüsteemiteenuste kontseptsioon.
Ökosüsteemipõhine lähenemine, inimese osa ökosüsteemis, ökosüsteemide osa inimese elus.
Ökosüsteemiteenuste rahaline vääring ja hindamismetoodikad.
Ökosüsteemide kaitse ja sotsiaalsed protsessid.
Keskkonnatasud (loodusvara kasutusõiguse tasu VS saastetasu) ning ökoloogiline maksureform. Ökosüsteemiteenused EU poliitikas
Majandusareng vs. keskkonnakaitse, toodete elukaar ja jalajälg (süsinik, vesi). Loodusressursside majandamine ja kasutus. Ökosüsteemiteenused kliimamuutuste kontekstis.
Kursuse jooksul peavad üliõpilased osalema mitmetes individuaalsete ja grupiülesanne täitmisel, milleks kasutatakse keskkonda „avastusrada.ee“. Iseseisvate- ja grupitööde tulemuste kohta tuleb esitada kirjalikud aruanded ning neid tutvustada seminarides. Seminare toimub kolm.
Kursus lõpeb suulise eksamiga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab näha ökosüsteemi kui tervikut;
- saab aru ökosüsteemiteenuste kontseptsioonist ja orienteerub selle erinevates klassifikatsioonides;
- on võimeline selgitama ökosüsteemiteenuste olemust ja põhjendam nende vajadust;
- on kursis kaasaegse lähenemisega ökosüsteemiteenustele ning mõistavad selle kontseptsiooni olulisust igapäevaelus;
- oskab indentifitseerida erinevate ökosüsteemiteenuste olemust;
- on võimeline tegema ökoloogiliselt ja majanduslikult tasakaalustatud valikuid;
- oskab iseseisvalt leida vajalikku informatsiooni, seda kriitiliselt analüüsida ning seostada eelnevalt omandatud teadmistega.
Õppejõud
PhD Jaanus Terasmaa
space