Algebra I (MLM6203.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6203.DT
vana ainekood
MLM6203
Õppeaine nimetus eesti k
Algebra I
Õppeaine nimetus inglise k
Algebra I
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada algebra-alased baasteadmised, mis moodustavad igasuguse matemaatilise kõrghariduse hädavajaliku koostisosa.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antud kursuse teemadeks on: Algebra põhistruktuurid. Kompleksarvud, tehted nendega nii algebralisel kui trigonomeetrilisel kujul. Ühejuured. Polünoomi mõiste. Polünoomi juured ja tegurid. Bezout’ teoreem. Polünoomide suurimad ühistegurid ja Eukleidese algoritm. Interpolatsiooniprobleem. Polünoomide tuletised, kordsed tegurid ja taandumatud tegurid. Ratsionaalmurrud, lahutus taandumatuteks teguriteks. Täisarvuliste ja ratsionaalarvuliste kordajatega polünoomide taandumatuse kriteeriumid. Viete’i valemid. Polünoomide reaalsed ja komplekssed juured. Algebra põhiteoreem. Mitmemuutuja polünoomid, sümmeetrilised polünoomid, põhiteoreem sümmeetrilistest põhipolünoomidest. Astmesummad. Polünoomide resultant ja diskriminant. Eliminatsiooniprobleem.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab põhilisi algebralisi struktuure;
- orienteerub polünoomidega seotud mõistetes;
- on võimeline lahendama polünoomidega seotud ülesandeid.
Õppejõud
prof Mart Abel
space