Algebra I (MLM6203.DT)
Õppeaine kood
MLM6203.DT
vana ainekood
MLM6203
Õppeaine nimetus eesti k
Algebra I
Õppeaine nimetus inglise k
Algebra I
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada algebra-alased baasteadmised, mis moodustavad igasuguse matemaatilise kõrghariduse hädavajaliku koostisosa.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antud kursuse teemadeks on: Algebra põhistruktuurid. Kompleksarvud, tehted nendega nii algebralisel kui trigonomeetrilisel kujul. Ühejuured. Polünoomi mõiste. Polünoomi juured ja tegurid. Bezout’ teoreem. Polünoomide suurimad ühistegurid ja Eukleidese algoritm. Interpolatsiooniprobleem. Polünoomide tuletised, kordsed tegurid ja taandumatud tegurid. Ratsionaalmurrud, lahutus taandumatuteks teguriteks. Täisarvuliste ja ratsionaalarvuliste kordajatega polünoomide taandumatuse kriteeriumid. Viete’i valemid. Polünoomide reaalsed ja komplekssed juured. Algebra põhiteoreem. Mitmemuutuja polünoomid, sümmeetrilised polünoomid, põhiteoreem sümmeetrilistest põhipolünoomidest. Astmesummad. Polünoomide resultant ja diskriminant. Eliminatsiooniprobleem.

Iseseisev töö
Loengumaterjalide läbitöötamine ja ülesannete iseseisev läbilahendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu teab põhilisi algebralisi struktuure, orienteerub polünoomidega seotud mõistetes ning on võimeline lahendama polünoomidega seotud ülesandeid.

Hindamismeetodid
Eksamihinne (maksimum 100 punkti) kujuneb semestri jooksul
kogutud punktide (maksimaalselt 50) ja eksamil kogutud punktide (maksimaalselt 50) põhjal. Semestri jooksul annavad punkte 2 kodutööd ja 2 auditoorset kontrolltööd.
Õppejõud
prof Mart Abel
Asenduskirjandus
Vinberg, E. I. Algebra mnogotschlenov. Moskva. 1978