Algebra ja geomeetria (MLM6402.DT)
Õppeaine kood
MLM6402.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Algebra ja geomeetria
Õppeaine nimetus inglise k
Algebra and Geometry
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
78
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärkideks on:
Anda üliõpilastele lühike ülevaade ülikooli taseme matemaatikas kasutatavatest algebra ja geomeetria põhimõistetest ning nende kõige olulisematest rakendustest. Õpetada kasutama algebra ja geomeetria kõige üldisemaid meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Determinandid, maatriksid ja lineaarsed võrrandisüsteemid. Tehted kompleksarvudega algebralisel ja trigonomeetrilisel kujul. Kompleksarvude juurimine ja juurte kujutamine komplekstasandil. Vektori mõiste. Lineaartehted vektoritega. Vektorite skalaar-, vektor- ja segakorrutis. Tasandi geomeetria põhiülesanded. Sirgete ja ringjoonte võrrandid tasandil. Polaarkoordinaadid. Ruumigeomeetria põhiülesanded. Sirged ja tasandid ruumis, nende võrrandid. Sirgete ja tasandite vastastikused asendid. Teist järku jooned - ellips, hüperbool, parabool. Kõigi teemade korral rakendused.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Iseseisev töö
Iseseisev töö (orienteeriv arv 52 tundi) hõlmab loengute ja õppekirjanduse kirjanduse läbitöötamist, ülesannete lahendamist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
teab ja tunneb algebra ja geomeetria põhimõisteid;
tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi omadusi, seoseid, teoreeme;
oskab lahendada algebra ja geomeetria tüüpülesandeid.
Hindamismeetodid
Auditoorsed kontrolltööd ja eksam.
Õppejõud
lekt Anna Šeletski
Kohustuslik kirjandus
Parring, A. 2005 Algebra ja geomeetria. Tartu.
Puusemp, P. 2000 Lineaaralgebra. Avita, Tallinn.
Abel, M., Laan, V. 2011 Algebra ja geomeetria harjutusülesanded. Tartu: Eesti matemaatika selts.