Analüütiline geomeetria (MLM6204.DT)
Õppeaine kood
MLM6204.DT
vana ainekood
MLM6204
Õppeaine nimetus eesti k
Analüütiline geomeetria
Õppeaine nimetus inglise k
Analytical Geometry
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine. Anda ülevaade geomeetrias kasutatavatest ruumidest. Õpetada kasutama analüütilise geomeetria meetodeid mitmesuguste ülesannete lahendamisel. Esitada teist järku joonte matemaatiline teooria.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Afiinse ruumi ja eukleidilise punktiruumi mõisted. Analüütilise geomeetria põhiülesanded. Sirgete, ringjoonte ja tasandite kimbu ja sidumi mõisted, nende rakendused. Koonuselõiked. Koonuselõigete polaarvõrrandid. Teist järku joone üldvõrrand. Üldvõrrandi lihtsustamine reeperi lükke ja reeperi pöörde abil. Teist järku joonte invariandid. Teist järku joonte kaasdiameetrid ja kaassihid, asümptootilised sihid ja peasihid. Teist järku joonte puutujad. Teist järku joone üldvõrrandi lihtsustamine omaväärtusülesande abil.
Iseseisev töö
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja vormistamine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
Teab ja oskab õppeaine sisu ulatuses matemaatilisi tõdesid ja meetodeid;
Oskab neid põhjendada ja rakendada.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksamieelduseks kahe auditoorse kontrolltöö sooritamine. Eksamipiletis on kaks teooriaküsimust ja ülesanne.


Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
Asenduskirjandus
Bazõlev, V.; Dunitsev, K. 1974 Geometria I (vene keeles). Moskva: Prosveštšenie.