Anorgaaniline keemia I (MLK6905.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6905.LT
vana ainekood
MLK6905
Õppeaine nimetus eesti k
Anorgaaniline keemia I
Õppeaine nimetus inglise k
Inorganic Chemistry I
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada süsteemne ettekujutus levinumate keemiliste elementide omadustest ja tähtsusest materiaalmaailma põhialusena. Omandada praktilised oskused ja kogemused tööks keemialaboris ainete omaduste määramisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elementide rühmitamine ja käsitlemine IUPAC süsteemis (rühmad 1-18) alanivoode täitumise põhjal (s-, p-, d- ja f-elemendid). Keemiliste elementide käsitlemine perioodilisussüsteemi rühmade lõikes: rühma iseloomustus, üksikelemendid ja lihtained, saamisviisid, füüsikalised ja keemilised omadused, kasutamine. Tähtsamad ühendid. Biotoime. 1., 2. ja 11.-18. rühma elementide detailkäsitlus.
Keemialabori üldnõuded, ohutustehnika, töövahendid- ja võtted.
Praktilised tööd laboris: aatommassi määramine, reaktsiooni kiirus ja tasakaal, ainete sulamis- ja keemistemperatuuri määramine, reaktsiooni soojusefekti määramine, lahused, molaarse kontsentratsiooni määramine, sademe teke ja lahustuvuskorrutis, kompleksühendid, redoksreaktsioonid, elektrokeemiline pingerida.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab iseloomustada pearühma keemilisi elemente elemendirühmade tasemel;
- oskab eristada elemente rühma piirides nende keemilise spetsiifika alusel;
- oskab kasutada omandatud teadmisi loodusteaduslikus uuringus;
- omab laboritöö alaseid teadmisi ja oskusi,
- oskab laboritöö tulemusi arusaadavalt ja loogiliselt esitada, tulemuste üle arutleda ning teha nende põhjal järeldusi.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus, lektor Kert Martma
space