Anorgaaniline keemia II (MLK6933.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6933.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Anorgaaniline keemia II
Õppeaine nimetus inglise k
Inorganic Chemistry II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Kert Martma (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada süsteemne ettekujutus keemiliste elementide omadustest ja tähtsusest materiaalmaailma põhialusena. Omandada praktilised oskused ja kogemused tööks keemialaboris ainete omaduste määramisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
3.-10. rühma metallide (d-elementide) detailkäsitlus ja üldistused. Mittemetallid perioodilisussüsteemis: asetus, olek, struktuur, füüsikalised ja keemilised omadused. Metallid perioodilisussüsteemis. Metallide tootmisviisid ja füüsikalised ning keemilised omadused. Polümorfism, pingerida, sulamid. Binaarsed keemilised ühendid: oksiidid, hüdriidid, halogeniidid, nitriidid jt. Tähtsamad kompleksühendid.
Praktilised tööd: leelismetallid ja Cu rühm; Mg, leelismuldmetallid; tsingi, boori ja lämmastiku rühma elemendid. Süsiniku rühm, hapnik ja väävel. Kroomi rühm, titaan, vanaadium, mangaan. Raud, koobalt, nikkel. Halogeenid. Katioonide ja anioonide süstemaatiline keemiline analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab iseloomustada kõrvalrühmade keemilisi elemente elemendirühmade tasemel;
- oskab eristada elemente rühma piirides nende keemilise spetsiifika alusel;
- oskab kasutada omandatud teadmisi loodusteaduslikus uuringus, õppijal on laboritöö alased teadmised ja oskused.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus, PhD Kert Martma
space