Õpetaja assistendi praktika (KAT6011.HR)
space
Õppeaine kood
KAT6011.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetaja assistendi praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Teaching Assistant’s Practice
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Tiina Anspal (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
-Luua eeldused ülikoolis omandatud teadmiste seostamiseks koolitegelikkusega;
-Toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna vaatlemise ning analüüsimise oskuse kujunemist;
-Toetada üliõpilase kohanemist õpetaja rolliga ja koostöö oskuse kujunemist;
-Toetada üliõpilaste süsteemset eneseanalüüsi
Õppeaine sisu lühikirjeldus
-Osalemine õppetööl, sh õpetaja(te) tundide vaatlemine, protokollimine ja analüüsimine sõltuvalt vaatlusteemast;
-Erinevate õppetööga seotud tegevuste ettevalmistamine ja läbiviimine, kontrollimisel osalemine;
-Tunniosade õpetamine;
-Juhtumi kirjeldamine ja analüüsimine;
-Enda rolli ja tegevuste reflekteerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab märgata seoseid koolitegelikkuse ja ülikooli õppeainetes omandatavate teadmiste ja oskuste vahel, sh Õppimine ja areng, ülddidaktika, haridustehnoloogia õppeprotsessis;
- oskab vaadelda, analüüsida ja osaliselt läbi viia õpetaja erinevaid tööülesandeid koolis ning väljaspool kooli, sh õppetunni läbiviimist;
- on võimeline reflekteerima oma tegevusi ja enesearengut.
Õppejõud
Tiina Anspal
space