Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs (IFI8004.DT)
Õppeaine kood
IFI8004.DT
vana ainekood
IFI8004
Õppeaine nimetus eesti k
Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
34
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused andmeanalüüsialaste täiendavate teadmiste omandamiseks neile, kes oma erialast või huvist ja suundumusest tingituna vajavad oskust tõlgendada mitmemõõtmelisi erinevusi ja seoseid kirjeldavaid mudeleid ning lihtsamaid mitmemõõtmelisi dispersioonanalüüsi ja regressioonimudeleid ka ise vastava tarkvara abil koostada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tuntumatest sotsiaal- ja kasvatusteadustes kasutatavatest mitmemõõtmelise statistika meetoditest: mitmefaktoriline ja mitmene dispersioonanalüüs, lineaarne ja logistiline regressioonanalüüs. Lähtudes konkreetsetest andmetest ning uurimistöös kerkivatest probleemidest antakse ülevaade nimetatud statistiliste meetodite teoreetilisest baasist, rakendamise tingimustest ning meetodite rakendamisel saadavate tulemuste interpreteerimisest. Kursus sisaldab praktiliste andmeanalüüsi ülesannete lahendamist, milleks kasutatakse tuntud statistikapaketti SPSS.
Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Iseseisev töö
Üliõpilasel tuleb teha mahukas iseseisev töö, mis koosneb õppejõu poolt ette antud praktilistest andmeanalüüsi ülesannetest.
Kasutatavad andmestikud võivad olla kas õppejõu poolt ette antud või üliõpilaste poolt mingi teise aine raames kogutud (nende kasutamine tuleb õppejõuga eelnevalt kooskõlastada). Iseseisvat tööd võivad õppijad sooritada kuni kolmeliikmelistes gruppides (gruppide koosseis tuleb õppejõuga eelnevalt kooskõlastada).
Õppeaine õpiväljundid
Omab kogemust andmetest lähtuvate ning mitmemõõtmeliste statistiliste (prognoosi)mudelite koostamist eeldavate küsimuste püstitamiseks;
Mõistab käsitletud mitmemõõtmelise statistika meetodite olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada;
Oskab valida vastavalt andmete tüübile ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobivad analüüsi meetodid (käsitletud meetodite piires);
Oskab juhendmaterjali abiga kasutada vastavat tarkvara lihtsamate mitmemõõtmeliste mudelite koostamiseks (käsitletud meetodite piires).
Hindamismeetodid
Eksam.
Hindamiseks peab esitama iseseisva töö ja sooritama testi.
Õppejõud
prof Katrin Niglas
Kohustuslik kirjandus
Niglas, K. Videoloengud mitmemõõtmelisest statistikast (saadaval informaatika instituudis)
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
Lisainfo
Eeldusena teadmised ainete IFI7041 ja IFI7044 mahus.
Asenduskirjandus
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using Multivariate Statistics. Third Edition. HarperCollins