Uurimismeetodid (IFI7308.DT)
Õppeaine kood
IFI7308.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimismeetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Research Methods
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Timo Tobias Ley (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused magistritöö koostamiseks vajalike uurimismeetodite-alaste teadmiste omandamiseks ning kaasa aidata uurimismeetodite rakendamise ja nende kasutamise efektiivsuse hindamise oskuste kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab teadmised, kuidas kirjutada uurimisplaan, kuidas formuleerida uurimisküsimused ning valida sobivad meetodid.
Uurimismeetodite klassifikatsioon ning põhijooned: teoreetilised, empiirilised ja rakendust loovad uurimused.
Erinevad lähenemised empiiriliste ja disainiuurimuste läbiviimiseks: kvalitatiivsed, kvantitatiivsed ja kombineeritud uuringudisainid. Valikuuring, eksperiment, etnograafia, põhistatud teooria, narratiivuuring, juhtumiuuring, tegevusuuring, arendusuuring.
Kursuse raames praktiseeritakse kontrollitud eksperimendi disainimist, küsimustike koostamist ja intervjuude läbiviimist,, andmete ja logide anlüüsimist.
Kursusel toimuvad seminarid, kus oodatakse tudengite aktiivset osavõttu, iga tudeng peab esitama ka kodutöö, mis koosneb kolmest osast ning katab kõik metodoloogilised aspektid.
Iseseisev töö
Tudengid peavad lugema 5 erinevat meetodit käsitlevat artiklit ja kirjeldama nendes: uurimisküsimusi, disaini, andmete kogumise meetodit ja rakendatud analüüsi. Tudengid esitavad 2-leheküljelise uurimistöö kava ja 8-leheküljelise essee.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse lõpus tudeng:
Tunneb ja oskab võrdlevalt eristada põhilisi uuringute tüüpe lähtuvalt metodoloogilisest ülesehitusest;
Tunneb uuringutele esitatavaid põhilisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata uuringu kvaliteeti;
Oskab püstitada asjakohaseid uurimisküsimusi ning koostada uuringu metodoloogiline plaan kooskõlas püstitatud küsimustega;
Oskab koostada lihtsamaid andmekogumise instrumente;
Oskab uurimistööd struktureerida ning nõuetele vastavalt vormistada.
Hindamismeetodid
A - 90-100% töödest on tehtud - suurepärane: esiletoomist vääriv töö mõningate puudustega;
B- 80-90% töödest on tehtud - väga hea: üle keskmise töö, esineb väheseid vigu;
C - 70-80% töödest on tehtud - hea: üldiselt hea töö mitmete märkimisväärsete vigadega;
D- 60-70% töödest on tehtud - rahuldav: arvestatav töö, esineb märkimisväärseid vigu;
E - 50-60% töödest on tehtud - piisav: kõlblik esitus, mis vastab miinimumnõuetele
F - vähem kui 50% töödest on tehtud - läbikukkunud: esitada tuleb täiendavad tööd enne, kui kursus saab läbitud.
Õppejõud
Timo Tobias Ley
Kohustuslik kirjandus
Reading research articles that will be assigned by the beginning of the class.
Asenduskirjandus
Brewerton, Millward (2001). Organizational Research Methods, Sage
Cohen, Manion, Morrison (2007). Research Methods in Education. Routledge.