Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused (GRA6331.HT)
Õppeaine kood
GRA6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused
Õppeaine nimetus inglise k
Academic English: an Integrated Approach
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Ene Alas (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on määratletud temaatika piires suulise osaoskuse arendamine suhtlemiseks akadeemilises kontekstis ning selle integreerimine teiste osaoskustega (eelkõige lugemise ja kuulamisega). Kursus on suunatud C1-tasemel keeleoskuse kujundamise ja kinnistamisega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse keskmes on ülikooli temaatikat (õppetöö, akadeemilised tegevused ja kohustused, üliõpilaste omavahelised suhted, ülikooli roll ühiskonnas, ülikoolidevahelised sidemed, kõrghariduse omandamine erinevates inglise keelt kõnelevates maades jne) käsitleva keele omandamine, uurimine ja korrastamine.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinu:
on tutvunud valdkonna põhimõistetega ja erialase terminoloogiaga;
tunneb määratletud temaatilisi artikleid, oskab neis esile tuua põhi- ja kõrvalprobleeme ning neid oma kogemuse varal kommenteerida;
suudab antud temaatika piires koostada grupi- ja individuaalseid ettekandeid ja neid keeleliselt õigesti ette kanda;
oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele.
Semestri töö tulemusena peab üliõpilane demonstreerima märgatavat sõnavara suurenemist, käsitletud teemade valdamist arutlustes, keeleoskuse täpsuse ja soravuse paranemist.
Õppejõud
Ene Alas
Asenduskirjandus
Tegemist on praktilise kursusega, mida pole võimalik läbida asenduskirjandusega.
This is a practical course that cannot be completed without class participation using textbooks only.