Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused (GRA6331.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline inglise keel: integreeritud oskused
Õppeaine nimetus inglise k
Academic English: an Integrated Approach
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on määratletud temaatika piires suulise osaoskuse arendamine suhtlemiseks akadeemilises kontekstis ning selle integreerimine teiste osaoskustega (eelkõige lugemise ja kuulamisega). Kursus on suunatud C1-tasemel keeleoskuse kujundamise ja kinnistamisega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse keskmes on ülikooli temaatikat (õppetöö, akadeemilised tegevused ja kohustused, üliõpilaste omavahelised suhted, ülikooli roll ühiskonnas, ülikoolidevahelised sidemed, kõrghariduse omandamine erinevates inglise keelt kõnelevates maades jne) käsitleva keele omandamine, uurimine ja korrastamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on tutvunud valdkonna põhimõistetega ja erialase terminoloogiaga;
- tunneb määratletud temaatilisi artikleid, oskab neis esile tuua põhi- ja kõrvalprobleeme ning neid oma kogemuse varal kommenteerida;
- suudab antud temaatika piires koostada grupi- ja individuaalseid ettekandeid ja neid keeleliselt õigesti ette kanda;
- oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele;
- on semestri töö tulemusena suuteline demonstreerima märgatavat sõnavara suurenemist, käsitletud teemade valdamist arutlustes, keeleoskuse täpsuse ja soravuse paranemist.
Õppejõud
Ene Alas
space