Inglise keele leksikoloogia ja stilistika (GRA6311.HT)
Õppeaine kood
GRA6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele leksikoloogia ja stilistika
Õppeaine nimetus inglise k
Lexicology and Stylistics of the English Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Paul Rüsse (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süsteemne filoloogiline ülevaade inglise keele sõnavarast ja selle spetsiifilistest omadustest, keele tekkeloost, arengust ja arendada üliõpilastel oskust analüüsida sõnavara morfoloogilisi ja etümoloogilisi omadusi, sõna tuletusviise, semantilisi seoseid ja fraseoloogilisi omadusi.
Anda süsteemne ülevaade inglise keele stilistilistest omadustest foneetilisel, morfoloogilisel, leksikaalsel ja süntaktilisel tasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse järgmisi teemasid: leksikoloogia keeleteaduse osana, sõnad ning nende kujunemine ja struktuur, sõnade grupeerimine, sõnatuletusviisid, sõnade päritolu, tähendus ja selle muutumine, homonüümid, sünonüümid, antonüümid, fraseoloogia ning idiomaatilised väljendid, vanasõnad, inglise keele regionaalsed erinevused, leksikograafia ja sõnastikud.
Loengud-seminarid, individuaalne, paaris- ja rühmatööd. Iseseisvaks tööks on teoreetilise kirjanduse läbitöötamine, ettevalmistus seminaritöödeks ja praktiliste kodutööde koostamine (isekoostatud ristsõna neologismidest, isekoostatud lühijutt ameerika ja briti inglise keeles, vabalt valitud ilukirjandusliku tekstilõigu (300 sõna) semantiline, morfoloogiline ja sõnatuletuslik analüüs). Iseseisvalt omandatakse järgmised teemad: Varieties of English, American English, Lexicography.
Stilistika ja stiili mõiste. Inglise keele stilistika lühiajalugu. Kaastähendus. Stilistiline morfoloogia. Foneetilised, leksikaalsed, süntaktilised ja graafilised retoorilised vahendid. Sõnavara stilistilised tasandid. Proosa rütm.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinu:
Tunneb leksikoloogia, etümoloogia ja fraseoloogia põhimõisteid;
Oskab analüüsida sõnavara morfoloogilisi ja etümoloogilisi omadusi, sõnade tuletusviise, semantilisi seoseid, fraseoloogilisi omadusi, keele variante, registreid, sõnaraamatute eri liike ning näha sõnavara süsteemse ja pidevalt areneva tervikuna;
Oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele.

Oskab hinnata ekspressiivse keelepruugi efektiivsust ja originaalsust;
Oskab eristada stilistilisi võtteid.
Õppejõud
Paul Rüsse
Asenduskirjandus
Katamba, F. (2005) English Words: Structure, History, Usage. Sec. ed. London and New York: Routledge.
Halliday, M.A.K., Teubert, W. Yallop, C. & Cermakova, A. (2004) Lexicology and Corpus Linguistics. London & New York: Continuum
Ayto, J. (2007). Oxford Paperback Reference: A Century of New Words. Oxford: OUP.
Ladusseva, I. (1988). English Lexicology: Supplementary Material. Tallinn: Tallinn Pedagogical University.
Manser, M. (2007). Buttering Parsnips, Twocking Chavs: The Secret Life of the English Language. London: Wedenfed & Nicolson.
Galperin, I. Stylistics. Moscow, 1981.
Silva Rhetoricae. Ed. Gideon O. Burton. Brigham Young University. .
Toolan, M. The Language in Literature. Edward Arnold, 1997.
Weber, J.-J. The Stylistics Reader. Longman, 1996.