Inglise keele leksikoloogia ja stilistika (GRA6311.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele leksikoloogia ja stilistika
Õppeaine nimetus inglise k
Lexicology and Stylistics of the English Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süsteemne filoloogiline ülevaade inglise keele sõnavarast ja selle spetsiifilistest omadustest, keele tekkeloost, arengust ja arendada üliõpilastel oskust analüüsida sõnavara morfoloogilisi ja etümoloogilisi omadusi, sõna tuletusviise, semantilisi seoseid ja fraseoloogilisi omadusi.
Anda süsteemne ülevaade inglise keele stilistilistest omadustest foneetilisel, morfoloogilisel, leksikaalsel ja süntaktilisel tasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse järgmisi teemasid: leksikoloogia keeleteaduse osana, sõnad ning nende kujunemine ja struktuur, sõnade grupeerimine, sõnatuletusviisid, sõnade päritolu, tähendus ja selle muutumine, homonüümid, sünonüümid, antonüümid, fraseoloogia ning idiomaatilised väljendid, vanasõnad, inglise keele regionaalsed erinevused, leksikograafia ja sõnastikud.
Loengud-seminarid, individuaalne, paaris- ja rühmatööd. Iseseisvaks tööks on teoreetilise kirjanduse läbitöötamine, ettevalmistus seminaritöödeks ja praktiliste kodutööde koostamine (isekoostatud ristsõna neologismidest, isekoostatud lühijutt ameerika ja briti inglise keeles, vabalt valitud ilukirjandusliku tekstilõigu (300 sõna) semantiline, morfoloogiline ja sõnatuletuslik analüüs). Iseseisvalt omandatakse järgmised teemad: Varieties of English, American English, Lexicography.
Stilistika ja stiili mõiste. Inglise keele stilistika lühiajalugu. Kaastähendus. Stilistiline morfoloogia. Foneetilised, leksikaalsed, süntaktilised ja graafilised retoorilised vahendid. Sõnavara stilistilised tasandid. Proosa rütm.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb leksikoloogia, etümoloogia ja fraseoloogia põhimõisteid;
- oskab analüüsida sõnavara morfoloogilisi ja etümoloogilisi omadusi, sõnade tuletusviise, semantilisi seoseid, fraseoloogilisi omadusi, keele variante, registreid, sõnaraamatute eri liike ning näha sõnavara süsteemse ja pidevalt areneva tervikuna;
- oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele;
- oskab hinnata ekspressiivse keelepruugi efektiivsust ja originaalsust;
- oskab eristada stilistilisi võtteid.
Õppejõud
Rita Anita Forssten
space