Tekstianalüüs ja kirjutamispraktika (GRA6333.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6333.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstianalüüs ja kirjutamispraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Text Analysis and Writing Practice
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on keeleoskuse kinnistamine C1-tasemel: Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine ja kinnistamine, sõnavara suurendamine, suulise ja kirjaliku vilumuse parandamine, grammatika lihvimine. Analüütiliste oskuste arendamine. Orienteerumine tänapäeva aktuaalsetes probleemides. Digitehnoloogiad akadeemilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevate tekstide analüüs: lühijutud, ajakirjandus, meedia, videomaterjal. Kirjutamise žanrid ja stiilid. Esseed ja tegelaste iseloomustused; loovkirjutamine. Ametlikud kirjastiilid. Arvamusartiklid. Aktuaalsete teemade käsitlemine (poliitika, meedia, internetimaailm, ökoloogia) ajakirjanduslike tekstide ja videomaterjalide põhjal. Arutelud ja ettekanded. Grammatika ja sõnavara harjutamine, tõlkeharjutused ja parafraseerimised.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on oluliselt parandanud oma grammatilisi oskusi ja suurendanud sõnavara;
- on võimeline kirjutama erinevaid tekste ning väljendama oma arvamuse korrektses ja ladusas inglise keeles;
- oskab näha teksti süvastruktuuri, peidetud (ka ülekantud) tähendust ilukirjanduslikus tekstis, seoseid tegelaste, olukordade ja erinevate elementide vahel tekstis;
- on kursis ingliskeelse meedia ja ajakirjandusega;
- orienteerub tänapäeva aktuaalsetes probleemides ja suudab nendel kaasa rääkida;
- omab digitehnoloogilisi oskusi, suudab täita erinevat laadi veebipõhiseid ülesandeid.
Õppejõud
Francisco Lopez Arias
space