Akadeemiliste tekstide analüüs (GRA6332.HT)
Õppeaine kood
GRA6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiliste tekstide analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Analysis of Academic Texts
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on keeleoskuse kinnistamine C1-tasemel: Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine ja kinnistamine, sõnavara suurendamine, suulise ja kirjaliku vilumuse parandamine, grammatika lihvimine. Analüütiliste oskuste arendamine. Orienteerumine tänapäeva aktuaalsetes probleemides. Digitehnoloogiad akadeemilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevate tekstide analüüs: lühijutud, ajakirjandus, meedia, videomaterjal. Kirjutamise žanrid ja stiilid. Esseed ja tegelaste iseloomustused; loovkirjutamine. Ametlikud kirjastiilid. Arvamusartiklid. Aktuaalsete teemade käsitlemine (poliitika, meedia, internetimaailm, ökoloogia) ajakirjanduslike tekstide ja videomaterjalide põhjal. Arutelud ja ettekanded. Grammatika ja sõnavara harjutamine, tõlkeharjutused ja parafraseerimised.
Iseseisev töö
Töö tekstidega, sõnaraamatutega (ka digisõnastikud), temaatilise info otsimine, esseede ja teiste kirjatükkide kirjutamine, ettekannete ettevalmistamine, grammatika ja sõnavara kinnistamine. Ettevalmistamine kontrolltöödeks ja eksamiks.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinu on oluliselt parandanud oma grammatilisi oskusi ja suurendanud sõnavara; on võimeline kirjutama erinevaid tekste ning väljendama oma arvamuse korrektses ja ladusas inglise keeles. Oskab näha teksti süvastruktuuri, peidetud (ka ülekantud) tähendust ilukirjanduslikus tekstis, seoseid tegelaste, olukordade ja erinevate elementide vahel tekstis. On kursis ingliskeelse meedia ja ajakirjandusega; orienteerub tänapäeva aktuaalsetes probleemides ja suudab nendel kaasa rääkida. Omab digitehnoloogilisi oskusi, suudab täita erinevat laadi veebipõhiseid ülesandeid.
Hindamismeetodid
Jooksvad kirjalikud tööd (kõik peavad olema esitatud), vahekontrollid (3 testi), kirjalik eksam.
Õppejõud
Dotsent Julia Kuznetski
Asenduskirjandus
Kursus on praktiline ja ei ole kirjandusega asendatav. Osa ülesandeid võib täita veebipõhiselt, kokkulepel õppejõuga.

This is a practical course, which cannot be replaced by literature. Some of the course work can be done electronically, upon prior arrangement with the lecturer