Tekstiloome ja -analüüs (EKE6024.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6024.HT
vana ainekood
EKE6024
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstiloome ja -analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Text Analysis and Writing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on õppida koostama ning analüüsima eri tüüpi tekste. Näidata keele paljufunktsioonilisust, erinevusi väljendusvahendite valikul ning nende vormistuses eri tekstitüüpides, keel situatsioonide, seoste ja suhete loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tekst, selle ülesehitus ja tekstitüübid. Eri tüüpi tekstide koostamine (tarbetekst, ametikiri, teadustekst), funktsionaalstiilid ja vormistusnõuded.
Keelekasutuse kesksed ülesanded sotsiaalses suhtluses: kuidas luuakse informatsiooni, väärtusi ja hinnanguid ning kujundatakse inimeste ja institutsioonide vahelisi suhteid.
tekstis. Kriitiline tekstianalüüs. Narratiiv, müüdiloome teooria, ühiskonna sümboolne konstrueerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tudengid oskavad koostada tekste, pidades silmas suhtluseesmärki ja olukorda ning oma sõnumi korrektselt vormistada. Tudengid oskavad kasutada kohaseid strateegiaid, valida sobivaid väljendusvahendid teksti loomiseks ning leida infot keelehooldeallikatest.
Tudengid suudavad teksti kriitiliselt analüüsida lähtudes selle eesmärgist, funktsionaalstiilist, kohast sotsiaalses suhtluses jne.
Õppejõud
lektor Tiina Rüütmaa
space