Uurimismeetodid (DTI7002.DT)
space
Õppeaine kood
DTI7002.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Uurimismeetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Research Methods
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- luua eeldused teadmiste ja oskuste kujunemiseks uurimistöö kavandamiseks, läbiviimiseks ja esitlemiseks;
- toetada arusaama kujunemist nüüdisaegsest teadusparadigmast ning teadusliku uurimistöö protsessist ja meetoditest;
- luua eeldused orienteerumaks erinevates metodoloogiates, uurimisstrateegiates, -disainides, -meetodites ja -tehnikates;
- arendada uurimisprobleemi ja -küsimuste sõnastamise ning uurimisprobleemile sobivate meetodite ning teoreetiliste seletuste leidmise oskusi;
- toetada kriitilise mõtlemise, analüüsioskuse, suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuse, uurimistöö hindamise ning iseseisva töö oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb järgmistest teemadest:
Sissejuhatus kursusesse. Kursuse ülesehitus ja keskkond, kursusel käsitletavad teemad. Teadusliku uurimistöö olemus, selle iseloomulikud tunnused. Uurimistöö teadusfilosoofilised lähtekohad.
Teadusliku uurimisprotsessi käik. Teema leidmine. Probleemiseade uurimistöös, hüpoteeside ja uurimisküsimuste sõnastamine. Kirjanduse leidmine ja ülevaate koostamine. Uuringudisainid: kvantitatiivne, kvalitatiivne ning kombineeritud uuringudisain.
Uurimisstrateegiad: eksperiment, ülevaate-, juhtumi-, tegevus- ja arendusuuring, fenomenoloogiline, etnograafiline, fenomenograafiline ja narratiivne uurimus, põhistatud teooria, delfi- ja ajalooline uuring, metauuringud jt.
Andmekogumise ja -analüüsi kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid. Küsitlus-meetod. Intervjuu (sh grupiintervjuud). Vaatlus. Dokumentide analüüs. Andmete tõlgendamine. Sisuanalüüs. Temaatiline analüüs. Diskursusanalüüs.
Andmekogumise ja -analüüsi eetilised ning kvaliteedikriteeriumid. Teadustöö eetika. Reliaablus ja valiidsus, usaldusväärsus. Viitamine, viitamistehnika ja viitamissüsteemid. Plagiaat ja plagiaadituvastussüsteemid. Uurimisprojekti koostamine ja vormistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab teadusliku uurimistöö olemust, filosoofilisi lähtekohti ja uurimistöö protsessi;
- tunneb erinevaid uuringudisaine, -strateegiaid, -meetodeid ja -tehnikaid;
- tunneb uuringutele esitatavaid kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt uurimistöid kriitiliselt analüüsida ja nende teostamise kvaliteeti hinnata;
- suudab kriitiliselt ja süsteemselt mõelda, iseseisvalt töötada, määratleda uurimisprobleemi ning püstitada erialaseid uurimisküsimusi/hüpoteese ja valida sobiva uuringustrateegia ja meetodid nende lahendamiseks;
- oskab kavandada ja reaalselt läbi viia uuringuid;
- oskab esitada uurimistulemusi suuliselt ja kirjalikult.
Õppejõud
Sirje Virkus
Lisainfo
Kontakttundides osalemine on kohustuslik. Arvestuse saamiseks peavad kõik individuaalsed ja grupitööd olema esitatud õigeaegselt.
space