Magistriseminar (INT7168.DT)
space
Õppeaine kood
INT7168.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Magistriseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Master's Seminar
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- arendada üliõpilaste iseseisva teadusliku töö oskusi;
- luua eeldused teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste integreerimisest infoteaduste valdkonna magistritöö kirjutamiseks ning toetada magistritöö kirjutamise protsessi;
- toetada uurijapädevuste kujunemist teadustöö probleemi põhjendamisel, uuringu läbiviimisel ja uurimistöö vormistamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Magistriseminar aitab sõnastada uurimisprobleemi, leida uurimisprobleemi lahendamiseks sobivaid meetodeid, toetada andmekogumise ja –analüüsi protsessi ning uurimistulemuste esitamist ja magistritöö vormistamist. Magistriseminaris tutvustatakse eri teoreetiliste seisukohtade sidumist praktilisemat laadi uurimistööga, seminar aitab osaleda erialases diskussioonis ning arendada oskusi akadeemiliseks väitluseks ning oponeerimiseks.
Magistriseminarides toimuvad põhjalikud arutelud konkreetse valdkonna uurimisprobleemide, -disaini, -strateegiate, -meetodite ja –tehnikate üle.
Uurimisprotsessi käsitlemisel lähtutakse uurimuse elutsüklist konkreetse valdkonna kontekstis: probleemi seade, uurimisküsimused/hüpotees, teoreetiline raamistik/kirjanduse ülevaade, andmete kogumise ja analüüsi meetodid ning tehnikad, tulemuste esitamine ja diskussioon, uurimistöö vormistamine (teaduskeel ja-stiil, viitamine).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab teadusliku uurimistöö protsessi ning struktuuri;
- oskab valida ja sõnastada uurimisprobleemi, püstitada hüpoteesi või sõnastada uurimisküsimused;
- oskab kirjutada uurimisplaani/uurimistöö projekti;
- on võimeline kaitsma oma uurimisplaani akadeemilises diskussioonis;
- oskab valida uurimisprobleemi lahenduseks sobiva meetodi;
- oskab kasutada eri teooriaid ja meetodeid valitud valdkonnas;
- oskab koostada uurimistöö teoreetilise raamistiku ja analüütilise kirjanduse ülevaate;
- teostab iseseisvat uurimistööd valitud valdkonnas ja teemal; on võimeline esitama magistritöö valmiskujul;
- on võimeline kaitsma oma tööd akadeemilises diskussioonis.
Õppejõud
Aira Lepik
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space