Kõrvalaine praktika (AIE7113.HT)
space
Õppeaine kood
AIE7113.HT
vana ainekood
AIE7113
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrvalaine praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1.siduda didaktika- ja metoodikaalased teadmised koolitegelikkusega,
2.toetada üliõpilaste oskust suhelda kooliperega (tulevase) õpetaja rollis,
3.võimaldada üliõpilasel saada kogemusi ning areneda ajaloo õpetajana põhikoolis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisva töö oskuste kujundamine toimetulekuks ühiskonnaõpetuse
õpetajana põhikoolis.
Praktika käigus kuulab-vaatleb üliõpilane ja seejärel annab koolis
vajaliku arvu erialatunde ehk praktiseerib praktikant-õpetajana.
Analüüsimisoskuse kujundamine ja eneserefleksiooni oskuse
arendamine.
Ainemetoodika ja kasvatustöö põhimõtete rakendamine reaalses
koolielus.
Tutvumine ühiskonnaõpetuse õpetamise praktiliste väljundite ja
põhimõtetega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kõrvalaine praktika järel üliõpilane
1.oskab koostöös juhendajaga arvestada õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel hariduse eesmärkide, riikliku ja kooli õppekavadega, loob õpetades seoseid erinevate ainete ja teemavaldkondade vahel;
2.kasutab õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel ainealaselt õigeid ning õppija eripärale ja eale vastavaid teadmisi, sõnavara ja meetodeid;
3.analüüsib koostöös juhendajatega õppe- ja kasvatusprotsessi ning oma tegevust vastavalt kavandatud eesmärkidele ja alusdokumentidele, oskab sellest lähtuvalt planeerida edasist tegevust, arvestab praktika arengumapi koostamisel sisuliste ja vormistuslike nõuetega;
4.järgib viisakusreegleid ja kooli tegevustavasid, juhindub õpetajaeetikast, teeb praktikal koostööd juhendajatega jt praktikaga seotud inimestega.
5.Oskab rakendada ühiskonnaõpetuse didaktika ning metoodika kaasaegseid põhimõtteid põhikooli teises kuni kolmandas astmes
6.Oskab reflekteerida oma tegevust aineõpetajana
Õppejõud
Toomas Kravik (aine metoodik)
space