Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse didaktika (AIE7111.HT)
space
Õppeaine kood
AIE7111.HT
vana ainekood
AIE7111
Õppeaine nimetus eesti k
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse didaktika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of History and Civic
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaamist ajaloo (ja ühiskonnaõpetuse) didaktika juhtküsimustest ning kompetentsust õppeprotsessi organiseerimisel
Kujundada oskust töötada õppetööd reguleerivate õigusaktidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade ajaloo (ja ühiskonnaõpetuse) õpetamise/õppimise põhijoontest maailmas, Eestis. Kursuse jooksul saadakse ülevaade õppetegevust puudutavatest õigusaktidest (Haridusseadus, PGS, Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamine, Õpitulemuste välishindamine). Tutvutakse RÕKi üldosa ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavaga. Eesmärgiks on analüüsida ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekava eesmärke, õppesisu, õppetegevusi ja õpitulemusi ning tuua välja võimalused, kuidas saab läbi nimetatud ainete täita õppekava üldisi eesmärke, kujundada kooliastmete kaupa kirjeldatud pädevusi, toetada lõimingut, sh läbivate teemade käsitlemist. Ajaloo –ja ühiskonnaõpetuse õpetamise kontseptsiooni tutvustamine, oskuste kujundamine, õpitulemuste saavutamine, õpetaja töökava ja tunnikava koostamine. Õppeprotsessi organiseerimine, meetodid, töövormid, õppevahendid. Õppekirjanduse ülevaade ja analüüs. Nõuded õpitulemustele, kontrolli ja hindamise üldised põhimõtted. Õppekeskkond väljaspool kooli.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetamise peamistest probleemidest Eestis;
- omab teadmisi ajaloodidaktika ülesannetest;
- oskab planeerida ja analüüsida enda tegevust ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana;
- oskab kasutada teaduslikke meetodeid õppeprotsessi ja õppekeskkonna arendamiseks;
- omab teadmisi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja tööd reguleerivatest õigusaktidest, eelkõige riiklikust õppekavast ja õppekava täitmisest ning õpitulemuste saavutamisest;
- suudab rääkida kaasa hariduspoliitilistes küsimustes ja osaleda haridusalastes diskussioonides ja kooli õppekava koostamisel;
- oskab töötada meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasates erinevaid partnereid, õppijaid, kolleege, teisi partnereid haridussüsteemis ja väljaspool (kooliväline tegevus, õppekäigud);
- suudab planeerida (õpetaja töökava, tunnikava) ja juhtida õppeprotsessi, kujundada õpikeskkonda
Õppejõud
Mare Oja
space