Vene keele funktsionaalne süntaks (SKS6011.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6011.HT
vana ainekood
SKS6011
Õppeaine nimetus eesti k
Vene keele funktsionaalne süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Functional Syntax of Russian
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused keeleühikute, tarindite ning tekstide iseseisva süntaktilise analüüsi teostamiseks kaasaegsete uurimismeetodite abil.
Toetada pädevuste kujunemist lähtudes vene keele funktsionaalse süntaksi põhimõtetest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süntaksise formaalne, semantiline ja kommunikatiivne aspekt. Sõnavorm, sõnaühend, lihtlause ja liitlause. Tarindi diferentsiaalsed tunnused: predikatiivsus, modaalsus, temporaalsus, personaalsus. Vene keele lause baasmudelid. Erinevad lihtlause määratlused. Liitlause olemus, klassifikatsioon ja selle alused. Liitlause ja tekst. Tekstilaused ja nende pragmaatilised eripärad. Loengutel leiavad käsitlust teoreetilised küsimused ning seminaridel on ettenähtud iseseisvateks õpinguteks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab juhtivaid ideid tänapäeva vene keele kirjeldamises;
- orienteerub kaasaegses lingvistilises kirjanduses;
- suudab analüüsida lause struktuuri ja määrata lauseliikmeid.
Õppejõud
Inna Adamson, PhD
space