Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia (RII8001.YK)
Õppeaine kood
RII8001.YK
vana ainekood
RII8001
Õppeaine nimetus eesti k
Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Philosophy and Methodology of Social Sciences
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
64
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Peeter Selg (eesti keel)
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
• Süvendada teadmisi sotsiaalteaduste peamiste teoreetiliste lähenemiste metateoreetiliste eelduste kohta.
• Süvendada teadmisi meetodite ja metodoloogia vahelise seose kohta.
• Süvendada teadmisi metodoloogia, epistemoloogia ning ontoloogia vaheliste seoste kohta.
• Süvendada teadlikkust sotsiaalteaduste seose kohta nii humanitaarteaduste kui ka reaalteadustega.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetodite, metodoloogia, epistemoloogia ja ontoloogia mõistete sisu ja vahekord. Analüütiline ja kontinentaalne sotsiaalteaduste filosoofia.
Positivistlik ja post-positivistlik sotsiaalteaduste filosoofia: klassikalised ja kaasaegsed vaidlused: naiivinduktivismist falsifikatsionismini; paradigmad ja uurimisprogrammid.
Tõlgendav sotsiaalteadus kui alternatiiv positivismile: klassikalised ja kaasaegsed vaidlused; sotsiaalteaduste seos humanitaarteaduste ja reaalteadustega.
Kriitiline teooria ja sotsiaalteadused: kaasaegsed ja klassikalised vaidlused. Frankfurdi koolkonnast poststrukturalismini. Analüüsi ja kriitika vahekord sotsiaalteadustes. Genealoogiline traditsioon humanitaarias ja sotsiaalteadustes.
Ratsionaalsete valikute teooria variatsioonid: majandusteooriast institutsiooniteooriateni.
“Relatsiooniline pööre” sotsiaalteadustes: relatsioonilised ja substantsialistlikud lähenemised sotsiaalteadustes – klassikalised vaidlused ja hetke arengud. Kausaalse ja konstitutiivse analüüsi vahekord. Anglo-Ameerika ja kontinentaalne relatsionalism.
Iseseisev töö
Kirjanduse lugemine, seminarideks ettevalmistus, essee.
Õppeaine õpiväljundid
• Tudeng omab süvendatud teadmisi sotsiaalteaduste peamiste teoreetiliste lähenemiste metateoreetiliste eelduste kohta.
• Tudeng omab süvendatud teadmisi meetodite ja metodoloogia vahelise seose kohta.
• Tudeng omab süvendatud teadmisi metodoloogia, epistemoloogia ning ontoloogia vaheliste seoste kohta.
• Tudeng omab süvendatud teadlikkust sotsiaalteaduste seose kohta nii humanitaarteaduste kui ka reaalteadustega.
Hindamismeetodid
Seminarid: vähemalt 2/3-s osalemine eksami sooritamise tingimus. Essee: ca 20 000 tähemärki. Kursus lõpeb eksamiga.

Essee (ca 15 standardlehekülge), mille põhjal toimub vestlus, mille käigus peab doktorant olema võimeline seostama oma esseeteemat ka teiste kursusel käsitletud teemadega.
Õppejõud
Rein Ruutsoo, Peeter Selg
Kohustuslik kirjandus
Seminaritekstid vastavalt aineprogrammile (kättesaadavad e-õppekeskkonnas); Delanty, G. (1999). Social theory in a changing world: conceptions of modernity.
Asenduskirjandus
Chalmers, A. F. (1998). Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; Delanty, G., & Strydom, P. (Eds.) (2003). Philosophies of Social Science: The Classic and Contemporary Readings; Searle, John. E. (1995). The Construction of Social Reality.
Sherratt, Yvonne. Continental philosophy of social science. Cambridge University Press, 2005.
Turner, Stephen P., and Paul A. Roth, eds. The Blackwell guide to the philosophy of the social sciences. John Wiley & Sons, 2008.