Ühiskonnateooriate ajalugu (RAS6202.YK)
space
Õppeaine kood
RAS6202.YK
vana ainekood
RAS6202
Õppeaine nimetus eesti k
Ühiskonnateooriate ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Social Theory
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Tanel Vallimäe (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on saavutada uus teadmiste tase, nii et kursuse edukalt läbinu mõistab ühiskonnateooriate, ennekõike sotsioloogiliste teooriate ajaloolist tausta alates 18. sajandi teisest poolest kuni II Maailmasõjani. Tudeng tunneb käsitletavate ühiskonnateoreetikute peamisi ideid autorite tööde lugemise, seminarides arutamise ja seoste loomise kaudu, oskab neid omavahel võrrelda ja ühtlasi mõista paremini kaasaegseid ühiskondi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus loetakse ühiskonnateooria ajaloo kesksete autorite tekste, arutletakse nende üle, õpitakse kasutama neis läbivaid võtmetermineid ja nende tähendusi. Muuhulgas võetakse kursusel läbi sellised küsimused nagu:
Mis on ühiskonnateooriate ülesanne? Mille poolest erinevad need teooriatest teistes distsipliinides?
Milline on neis teooriates individualism vs kollektivism (holism) vastandus?
Religiooni ja ühiskonna seosed, ühiskond ja majanduslik korraldus.
Mida tähendavad funktsionalism, konfliktiteooria, sümboolne interaktsionism kui ühiskonnateooria „koolkondi“ (või paradigmasid) tähistavad mõisted. Kuhu neis paigutuvad käsitletavad autorid?

Kursus eeldab iseseisvat tööd seminaritekstidega ning osalemist seminaride aruteludes, mille lähtekohaks on õppejõu poolt ette valmistatud kordamisküsimused. Osalemine on kohustuslik ja eksamile pääsemise eeldus.-
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub kursusel käsitletud mõjukate ühiskonnateoreetikute lähenemisviisides ning on võimeline nende positsioone võrdlema;
- tunneb ühiskonnateooriaid läbivaid võtmetermineid ja keskseid probleeme;
- mõistab arutatud probleemide ja küsimuste seost kaasaegsete ühiskonnateooriatega ja ühiskondlike protsessidega.
Õppejõud
Tanel Vallimäe, MPhil (politoloogia); e-mail: vallimae@tlu.ee, Skype: tanelvallimae
space