Jätkusuutliku maailmavaate alused (MLS6001.LT)
space
Õppeaine kood
MLS6001.LT
vana ainekood
MLS6001
Õppeaine nimetus eesti k
Jätkusuutliku maailmavaate alused
Õppeaine nimetus inglise k
Insights into Sustainability
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Mihkel Kangur (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste tervikliku teaduspõhise maailmapildi kujunemist.
Toetada mõistmise kujunemist jätkusuutlikust arengust, selle kujunemise ajaloost, printsiipidest, sisust ning eesmärkidest.
Selgitada jätkusuutlikku arengu vajadusi tingituna globaalsetest väljakutsetest.
Toetada arusaama kujunemist globaalsete väljakutsete seostest kohalike ja isiklike väljakutsetega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maailmavaatelised loodusesse suhestumise viisid ajaloos, peamised filosoofilised raamistikud. Planeedi kui terviksüsteemi teadvustamine. Jätkusuutlikkuse mõiste teke ja areng. Terviklik (terviksüsteemne) mõtlemine. Jätkusuutlikkuse mõiste laienemine keskkonna-kesksest teemast kõikidesse eluvaldkondadesse.
Olulisemad terviklahendusi pakkuvad liikumised – permakultuur, üleminekulinnad, ökokogukonnad jt.
Globaalsed väljakutsed mis tingivad jätkusuutliku arengu vajadusi, kliimamuutuste, biodegradatsiooni, mullastiku degradatsiooni ning loodusressursside ammendumise põhiolemused ning nendega seonduvad globaalsed sotsiaalsed probleemid ja konfliktid. Globaalsed väljakutsed Eesti kontekstis. Jätkusuutlikkuse alane rahvusvaheline koostöö ning siseriiklikud regulatsioonid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru, kuidas ajalooliselt on inimeste loodusesse suhestumine lähtuvalt kultuurist ja filosoofiast erinenud;
- saab aru jätkusuutlikkuse mõiste tekke põhjustest ning mõiste edasisest arengust;
- mõistab jätkusuutlikkust erinevate valdkondade vahelises seoses;
- teadvustab globaalseid keskkonna alaseid ning sotsiaalseid väljakutseid, teadvustab nende omavahelist seotust ning oskab näidete varal selgitada nende seotust Eestiga;
- omab ülevaadet olulisematest jätkusuutlikkusega seonduvatest rahvusvahelistest kokkulepetest ning Eesti sisestest regulatsioonidest.
Õppejõud
PhD Mihkel Kangur, MA Toomas Trapido
space