Statistika ja andmeanalüüs (MLM7410.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7410.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Statistika ja andmeanalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Statistics and Data Analysis
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppida tundma andmete analüüsiks ettevalmistamise ja korrastamise põhilisi meetodeid. Õppida tundma kirjeldava statistika põhilisi meetodeid. Teha tutvust statistiliste hüpoteeside kontrollimise meetoditega. Õppida analüüsi tulemusi tõlgendama. Anda ülevaade Exceli võimalustest statistika ja andmeanalüüsi ülesannete lahendamisel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Statistika ja andmeanalüüsi põhimõised. Joonised. Kirjeldava statistika. Statistiliste hinnangute teooria. Statistiliste hüpoteeside kontrollimine ning parameetrite vahemikhinnangud. Dispersioon- ja regressioonanalüüs. Mitteparameetrilised meetodid.
MS Exceli võimalused statistika ja andmeanalüüsi ülesannete lahendamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb statistika ja andmeanalüüsi põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi;
- oskab lahendada tüüpülesandeid.
Õppejõud
Kairi Osula
space