Statistika ja andmeanalüüs (MLM7410.DT)
Õppeaine kood
MLM7410.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Statistika ja andmeanalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Statistics and Data Analysis
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppida tundma andmete analüüsiks ettevalmistamise ja korrastamise põhilisi meetodeid. Õppida tundma kirjeldava statistika põhilisi meetodeid. Teha tutvust statistiliste hüpoteeside kontrollimise meetoditega. Õppida analüüsi tulemusi tõlgendama. Anda ülevaade Exceli võimalustest statistika ja andmeanalüüsi ülesannete lahendamisel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Statistika ja andmeanalüüsi põhimõised. Joonised. Kirjeldava statistika. Statistiliste hinnangute teooria. Statistiliste hüpoteeside kontrollimine ning parameetrite vahemikhinnangud. Dispersioon- ja regressioonanalüüs. Mitteparameetrilised meetodid.
MS Exceli võimalused statistika ja andmeanalüüsi ülesannete lahendamisel.
Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab loengute ja õppekirjanduse läbitöötamist, kodutööde tegemist ja ülesannete lahendamist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
teab ja tunneb statistika ja andmeanalüüsi põhimõisteid;
tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi, oskab lahendada tüüpülesandeid.
Hindamismeetodid
Auditoorne kontrolltöö, kodutööd ja eksam.
Õppejõud
Kairi Osula
Asenduskirjandus
Hiob, K. (1995) Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele, Tallinn
Kiviste, A. (1999). Matemaatiline statistika MS Exceli keskkonnas. GT Tarkvara.
A.-M. Parring, M. Vähi, E. Käärik. Statistilise andmetöötluse algõpetus. 1997.
E.-M. Tiit, M. Möls. Rakendusstatistika algkursus. 1997.
L.-M. Tooding. Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. 2007.
Prem S. Mann. Introductory Statistics. 2006.
M. F. Triola. Elementary Statistics. 1989.
J. Gurski, Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemendid (olemas ka vene k.). Tallinn, 1986.
Käerdi H. (2003). (ka 2000). Statistika. Sisekaitseakadeemia
Tammeraid, I. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika. TTÜ, 2004.