Elementaarmatemaatika valitud peatükke II (MLM7404.DT)
Õppeaine kood
MLM7404.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika valitud peatükke II
Õppeaine nimetus inglise k
Selected Topics from Elementary Mathematics II
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on luua võimalused eksponent-, logaritm- ja trigonomeetriliste funktsioonide ning vastavate võrrandite, võrratuste ning nende süsteemidega seotud teoreetiliste käsitluste omandamiseks ja vastavate lahendusoskuste kujundamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eksponent- ja logaritmfunktsioon. Eksponentvõrrandid. Eksponentvõrratused. Logaritmvõrrandid. Logaritmvõrratused. Trigonomeetrilised funktsioonid, nende pöördfunktsioonid. Trigonomeetrilised avaldised, nende teisendamine. Trigonomeetrilised võrrandid. Trigonomeetrilised võrratused.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorsest õppetööst osalemist.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb loengumaterjali läbitöötamises ja vastavate ülesannete lahendamises kolme kodutööna.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
Teab käsitletavate funktsioonidega seonduvaid põhimõisteid;
Teab käsitletavate võrrandite ning võrrandisüsteemide lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada;
Teab käsitletavate võrratuste ning võrratussüsteemide lahendusmeetodeid ja oskab neid rakendada.
Üliõpilane on võimeline käsitletud teemasid koolis õpetama.
Hindamismeetodid
Arvestus kontrolltööde põhiselt
Õppejõud
dotsent Madis lepik