Elementaarmatemaatika P1 (MLM7401.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7401.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika P1
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics P1
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine peaülesandeks on koolimatemaatika mõistete süvendatud õpetamine, vastavate ülesannete lahendusmeetodite tutvustamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Naturaalarvud ja nendega seotud mõisted (algarvud, kordarvud, jaguvus, SÜT, VÜK, aritmeetika põhiteoreem). Täisarvud, tehted täisarvudega. Ratsionaalarvud, tehted ratsionaalarvudega. Irratsionaalarvud ja reaalarvud, reaalarvu absoluutväärtus. Reaalarvu astendamine ja juurimine. Protsentarvutus, võrdeline ja pöördvõrdeline jaotamine. Algebralised samasusteisendused, täisavaldised, murdavaldised, juuravaldised.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru arvuhulkade laiendamise vajalikkusest, teab vastavaid mõisteid ja seoseid (algarvud, kordarvud, jaguvus, SÜT, VÜK, aritmeetika põhiteoreem, reaalarvu absoluutväärtus) ning oskab neid rakendada probleemide lahendamisel;
- suudab lahendada protsentarvutuse, võrdelise ja pöördvõrdelise jaotamise ülesandeid erinevatel meetoditel;
- oskab liigitada, teisendada ja lihtsustada mitmesuguseid avaldisi;
- teab hulkliikmete jagamise ja tegurdamise erinevaid meetodeid ning oskab neid rakendada.
Õppejõud
Annika Volt
Lisainfo
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
space